Poland - Brzeszcze: Sewage-treatment plant construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, August 17, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 156-323348

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Urząd Gminy w Brzeszczach
ul. Kościelna 4
Brzeszcze
32-620
Poland
Contact person: Katarzyna Hatala
Telephone: +48 327728561
E-mail: gmina@brzeszcze.pl
NUTS code: PL21A

Internet address(es):

Main address: www.brzeszcze.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.

Reference number: SZP.271.6.2017

II.1.2)

Main CPV code
45252100

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką obiektów.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych odbieranych przez system kanalizacyjny Miasta i Gminy Brzeszcze w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 26 000 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 2 300 m³/d. Zakres obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 89.

Inwestycja położona jest na terenie górniczym „Brzeszcze IV” utworzonym dla K.W. S.A Oddział KWK „Brzeszcze”, w którym prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego. Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków prowadzona będzie na czynnym obiekcie.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 23 495 518.59 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45252127
45200000
45111000
45223500
45453000
45231300
45231500
45232400
45232422
45232423
45232424
45232451
45300000
45310000
45311000
51100000
51111100
43322000
42996000
39350000
45233253
77000000
43300000
16700000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL21A
Main site or place of performance:

Brzeszcze.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką obiektów.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych odbieranych przez system kanalizacyjny Miasta i Gminy Brzeszcze w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 26 000 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 2 300 m³/d. Zakres obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 89.

Inwestycja położona jest na terenie górniczym „Brzeszcze IV” utworzonym dla K.W. S.A Oddział KWK „Brzeszcze”, w którym prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego.

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków prowadzona będzie na czynnym obiekcie.

Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób zapewniający ciągłą, nieprzerwaną pracę oczyszczalni, w warunkach jej normalnego i maksymalnego obciążenia, oraz gwarantujący utrzymanie wymaganego stopnia redukcji i stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na wszystkich etapach przebudowy i modernizacji oczyszczalni.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, przy spełnieniu wymagań określonych w uzyskanych opiniach, pozwolenia i uzgodnieniach w tym:

decyzji nr 623/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14.10.2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę,

decyzji nr 4/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia 4.9.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 8.9.2015 r. o wygaśnięciu z dniem oddania do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, pozwolenia wodno prawnego Starostwa Oświęcimskiego z dnia 30.07.2010 r. oraz udzielenie Gminie Brzeszcze pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód.

2. Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia stanowi zał. SIWZ, na który składa się dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz tabele elementów rozliczeniowych.

3. Do zadań Wykonawcy należy również w szczególności:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2) Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3) Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami STWiORB,a) Przeprowadzenie badań, w tym akredytowanych, potwierdzających zgodność jakości ścieków z obowiązującymi przepisami oraz pełne bezpieczeństwo jakości osadów,b) Kompletne wyposażenie oczyszczalni ścieków w instrukcje i urządzenia BHP i P-poż.,

c) Wykonanie kompletu wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz warunkami eksploatacji oczyszczalni ścieków dokumentów, w tym:

instrukcja BHP,-instrukcja eksploatacji,-instrukcja stanowiskowa,-dokumentacja techniczno-rozruchowa urządzeń z zaznaczonymi konkretnymi typami zastosowanych napędów, reduktorów, rozwiązań technicznych, itp.,-wypełnione karty gwarancyjne maszyn i urządzeń,-karty eksploatacyjne maszyn i urządzeń prowadzone od momentu pierwszego ich uruchomienia, zawierające m.in. (dziennik rozruchu, sprawozdanie z rozruchu i próby eksploatacyjnej, protokoły przekazania do rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego, protokoły szkoleń załogi, mierniki badań i pomiarów).

4) Przeszkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika obiektu, w zakresie zasad poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, przyjętych prób bezpieczeństwa oraz systemu kontroli i pomiarów, w zakresie dozoru i eksploatacji,

5) Opracowanie i uzyskanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

6) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Rękojmia / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0031/16-00.

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 17.12.2018 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż do dnia 17.9.2018 r.

3. Za termin wykonania zamówienia, uznaje się termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-136348

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
11/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Miko-Tech Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 11B
Łaziska Górne
43-170
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 28 899 487.87 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty elektryczne i AKPiA. Część robót budowlanych. Część robót technologicznych. Część robót instalacyjnych.

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

1.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

2.Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które powinny być złożone w oryginale.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

5. Termin wykonania zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 17.12.2018 r. b) Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż do dnia 17.9.2018 r. c) Za termin wykonania zamówienia, który został określony w ust. a) niniejszego paragrafu uznaje się termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału dla wartości inwestycji, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE, – średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.

9. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

10. Ofertę składa się w formie pisemnej. Na ofertę składają się następujące dokumenty: – „Formularz oferty”- załącznik nr 1 do SIWZ. – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. – Tabela elementów rozliczeniowych, -Dowód wniesienia wadium.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

2. organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. określenia warunków udziału w postępowaniu,

2. postępowaniu określenia warunków udziału w postępowaniu,

3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4. odrzucenia oferty odwołującego,

5. opisu przedmiotu zamówienia,

6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Terminy na wniesienie odwołania

1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/08/2017
Low Value Tender: