Slovakia - Banská Bystrica: Electricity

Main activities: 
Education
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, August 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 155-321531

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
Národná 12
Banská Bystrica
974 01
Slovakia
Contact person: Alena Wagnerová
Telephone: +421 484461112
E-mail: alena.wagnerova@umb.sk
Fax: +421 484461188
NUTS code: SK032

Internet address(es):

Main address: http://www.umb.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/2277

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/2277
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018.

Reference number: 978-2017-R-VO

II.1.2)

Main CPV code
09310000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Predmetom zadania zákazky je nákup silovej elektrickej energie v požadovanej štruktúre vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre objekty UMB v Banskej Bystrici formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Ročný objem nákupu silovej energie u verejného obstarávateľa predstavuje 2 810 MWh/rok.

Združená dodávka bude zabezpečovaná prostredníctvom zmluvy o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre nasledovné odberné miesta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v, ktoré sú napojené na prevádzkovú distribučnú spoločnosť SSE distribúcia. Tolerancia spoločného zmluvného množstva 20 %.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 320 000.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
09310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Miestom dodania tovaru sú objekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

II.2.4)

Description of the procurement:

Nákup silovej elektrickej energie v požadovanej štruktúre vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre objekty UMB v Banskej Bystrici formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 1.1.2018 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2018. Ročný objem nákupu silovej energie u verejného obstarávateľa predstavuje 2 810 MWh/rok.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 320 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní resp. ods. 4 alebo ods. 5 predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona.

Podľa § 32 ods. 4 zákona ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podľa § 32 ods. 5 zákona ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Podľa § 32 ods. 6 zákona sa konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo,

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Podľa § 32 ods. 7 zákona uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Podľa § 37 ods. 3 zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom ďalej len JED.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými musí preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Ako dôkaz predloží originál alebo úradne overené kópie nasledovných dokladov a dokumentov:

Podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.:

Požiadavka je primeraná predmetu zákazky z dôvodu potreby overiť si, či mal uchádzač zmluvné plnenia v dostatočnom objeme. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazujú splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní spoločne v zmysle § 37 ods. 3, resp. ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom ďalej len JED.

V zmysle § 34 ods. 3 uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene EUR. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta priemerným ročným kurzom ECB za príslušný rok. Za rok 2017 uchádzač prepočíta inú menu kurzom ECB ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač danú podmienku účasti preukázal zoznamom dodávok elektrickej energie za predchádzajúce 3 roky t. j. 2014, 2015 a 2016 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, doplneným potvrdeniami minimálne od 3 odberateľov (dodávky), ktorým v niektorom z týchto rokov dodával elektrickú energiu v objeme nad 2 810 MWh ročne.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/09/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 19/09/2017
Local time: 10:00
Place:

Rektorát UMB, Národná 12, Banská Bystrica.

Information about authorised persons and opening procedure:

V tejto verejnej súťaži bude použitá elektronická aukcia preto je otváranie ponúk časť Ostatné aj Kritériá neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Súťažné podklady verejný obstarávateľ uverejní na svojom profile v zmysle § 43 ods. 2 zákona. Záujemcovia/uchádzači si súťažné podklady môžu vyžiadať aj elektronicky a na základe takejto žiadosti mu budú elektronicky zaslané.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/08/2017
Low Value Tender: