Hungary - Budapest: General-practitioner services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, August 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 154-319836

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Budapesti Fegyház és Börtön
AK01213
Kozma utca 13.
Budapest
1108
Hungary
Contact person: Balogh Márton Sándor
Telephone: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://bv.gov.hu/budapesti

Address of the buyer profile: http://bv.gov.hu/budapesti

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bv.gov.hu/budapesti-kozbeszerzes
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: központi szintű intézmény: büntetés-végrehajtás

I.5)

Main activity
Other activity: büntetés-végrehajtás

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Fogvatartottak és a rend- és honvédelmi dolgozók orvosi alapellátása, valamint a fogvatartottak számára fenntartott orvosi készenléti szolgálat biztosítása a Budapesti Fegyház és Börtön 2 objektumában.

II.1.2)

Main CPV code
85121100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Fogvatartottak és a rend- és honvédelmi dolgozók orvosi alapellátása, valamint a fogvatartottak számára fenntartott orvosi készenléti szolgálat biztosítása a Budapesti Fegyház és Börtön 2 objektumában.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121100
85100000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

1108 Budapest, Kozma utca 13.; 1108 Maglódi út 139.

II.2.4)

Description of the procurement:

Fogvatartottak és a rend- és honvédelmi dolgozók orvosi alapellátása, valamint a fogvatartottak számára fenntartott orvosi készenléti szolgálat biztosítása a Budapesti Fegyház és Börtön 2 objektumában

A fogvatartottak részére mindkét objektumban (1108 Budapest, Kozma utca 13.; 1108 Maglódi út 139.) minden munkanap 8 órában szükséges 1-1 orvos jelenléte (havi 352 óra orvosi alapellátás a két objektumra együttesen).

A rend- és honvédelmi dolgozók orvosi alapellátása heti 12 óra (hétfőn, szerdán és pénteken 8:00-12:00-ig havi 48 óra két objektumra együttesen). A munkavégzés háziorvosi kompetenciájú betegellátást jelent a hivatásos személyi állomány tagjai körében, melynek keretében a fő feladat az aktuális betegségek vizsgálata és gyógyítása, továbbá új személyi állományi tag felvétele esetén a szükséges alkalmassági vizsgálatok ellátása, 1 fő orvos bevonásával.

Az orvosi készenléti szolgálat: Munkanaponként 16:00 órától másnap 8:00 óráig (16 óra); pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában szükséges 1 orvosnak a két objektumra együttesen készenléti szolgálatot ellátnia (összesen havi 512 óra). Amennyiben a készenléti időben tényleges munkavégzés válik szükségessé, az Ajánlatkérő azonnal telefonon értesíti a nyertes Ajánlattevőt, majd az intézet tulajdonában lévő gépjárművel a nyertes ajánlattevő dolgozóját az intézet területére szállítja. A munka végeztével ugyanilyen módon az intézet elszállítja a nyertes Ajánlattevő dolgozóját. A készenléti időn belül a tényleges munkavégzés kezdetét az intézet általi telefonos kiértesítés időpontja, míg a munka végét az intézetből történő kilépés jelenti. Amennyiben Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő munkáját a készenléti szolgálat ideje alatt Ajánlatkérő telephelyén/székhelyén igénybe veszi, úgy a nyertes Ajánlattevőt az Ajánlatkérő általi értesítéstől számítva az Ajánlatkérő telephelyén/székhelyén történő tartózkodás időtartamának végéig a készenléti/ügyeleti díj kétszeres összegének emelt díja illeti meg.

A mennyiségben minden kategóriában -30 %-os mennyiségi eltérés lehetséges.

A fogvatartotti létszám átlagosan 1 500 fő.

A szerződés annak hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamra jön létre.

A teljes mennyiség a Dokumentáció részét képező Feladatleírásban, valamint a szerződéstervezetben kerül részletesen kifejtésre.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A szerződést teljesítő szakorvosnak a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület szerinti szakvizsga megszerzésének időpontjától számított szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet (I/N) / Weighting: 15
Price - Weighting: 85

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

A jelen felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: Személyes közreműködő a feladatait a szerződés hatálybalépésétől számított 48 hónapig köteles ellátni.

Az minőségi kritérium esetében pontozás módszer kerül alkalmazásra: NEM válasz 1 pont, IGEN válasz 10 pont.

Ár szempont esetén fordított arányosítás kerül alkalmazásra, maximális pontszám 10, a legalacsonyabb pontszám 1.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontja, valamint 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő(k)nek, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16.§-aiban foglaltak. Közös ajánlattétel esetében a kizáró okokat valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell igazolnia.

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P/1. Az Alkr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi, az ajánlat benyújtásakor élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat – attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla számlaszáma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,

— volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek pénzforgalmi számlát, illetőleg arról is, ha egy pénzforgalmi számla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, amely megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézménytől származó igazolás vagy ajánlattevő erre vonatkozó kifejezett – cégszerűen aláírt – nyilatkozata csatolandó.

P/2. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.

Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára (orvosi ellátás) vonatkozó szolgáltatás megrendelésből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.

Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő (közös ajánlattevő) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. és P/2. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő megfelel a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, kérjük, hogy a dokumentációban lévő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum „alfa” pontjában szíveskedjék megjelölni az igen választ. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A pénzügyi alkalmasság tekintetében irányadó az Alkr. 19. § (7) bekezdése. Az alkalmasság igazolására vonatkozó további feltételek az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban kerülnek ismertetésre.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik, az ajánlat benyújtásakor élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az adózott eredménye az utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt.

Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatta közbeszerzés tárgyából (orvosi ellátás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 10 000 000 HUF-ot.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az Alkr. 21. § (3) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi ellátás) szolgáltatás ismertetése.

Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referencia átadó személynevét, elérhetőségét (telefonszám),

— a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),

— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.

Az Alkr. 22. § (5) bekezdése szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

A bemutatott szerződésben elegendő, ha a teljesítés a teljes szerződéses időszakra vonatkozik, vagyis amennyiben a teljes, legalább 24 havi szerződéses időszak alatt 800 fő orvosi ellátása bizonyíthatóan teljesült.

Amennyiben ajánlattevő megfelel a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, kérjük, hogy a dokumentációban lévő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum „alfa” pontjában szíveskedjék megjelölni az igen választ. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben:

M/1. legalább egy darab, minimum 800 főt ellátó, orvosi ellátásra vonatkozó, legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített referenciával, melynél a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A bemutatott szerződés kapcsán elegendő, ha a bemutatott szerződés teljes időtartama alatt éri el az orvosi ellátással érintett személyek száma a 800 főt.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről” és 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a „Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről”.

III.2.2)

Contract performance conditions:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Kifizetés tartalmilag, szabályszerűen kiállított, leigazolt számla ellenében havonta, átutalással történik, a számla kézhezvételének napját követő 15 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, alvállalkozó esetén a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint.

Irányadó a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a.

Kötbérek: A személyes közreműködő amennyiben az orvosi ellátásra előírt határidőben nem jelenik meg a teljesítés helyén, úgy a késedelemmel érintett naptári napokon – a késedelem hosszától függetlenül – 10 000,- Ft késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

20 késedelemmel érintett naptári napot meghaladóan Ajánlatkérő jogosult a személyes közreműködői szerződéstől elállni.

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/09/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 19/09/2017
Local time: 10:00
Place:

1108 Budapest, Kozma u. 13. I. emeleti gazdasági vezetői iroda.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak lehetnek jelen.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1) Ajánlatkérő az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen biztosítja/elérhetővé teszi a http://bv.gov.hu/budapesti-kozbeszerzes menüpont alatt. Igény esetén, papíralapon, személyesen átvehető Ajánlatkérő 1108 Budapest, Kozma u. 13. szám alatti I. emeleti gazdasági vezetői irodában hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig, az ajánlattétel napján 9:00-10:00 óráig. Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidőig. Ajánlatkérő által a jelen felhívás I.3) pontja szerinti elérhetőségen rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését és annak az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését, valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti, vagy regisztrációs adatlap megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás hiányában ajánlattevőnek csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot ajánlatához arról, hogy a honlapon elérhető dokumentumokat az ajánlattételi határidő lejárta előtt elérte, azok letöltéséről gondoskodott. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások honlapra történő feltöltéséről csak azon gazdasági szereplőket értesíti közvetlenül, akik érdeklődésüket az eljárás iránt Ajánlatkérőnél előzetesen jelezték. Egyéb esetekben a gazdasági szereplő felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő honlapját figyelemmel kísérje és a folyamatában később feltöltött dokumentumokat letöltse. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban a gazdasági szereplő köteles azt bizonyítani, hogy a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi határidő lejártáig elérte.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek. alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

3) A további információkat, a szerződéses feltételeket, a feladatleírást, az ajánlat elkészítésével kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

4) Azon előírások megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás III.1.2) P/1. és P/2. alpont és III.1.3) pont M/1. alpont.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ben foglaltakat.10) Jelen pont további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.11) A felhívás IV.2.6. pontjában foglalt 2 hónapos ajánlati kötöttség időtartama 60 napként értelmezendő. A II.1.5) pont kitöltése (1 HUF) a hirdetmény feladhatósága miatt történt, Ajánlatkérő nem kívánja a becsült értéket megadni.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt.-ben meghatározottak szerint.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/08/2017
Low Value Tender: