Poland - Poznań: Software-related services

Main activities: 
Education
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-274628

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZP/1709/U/17
ul. H. Wieniawskiego 1
Poznań
61-712
Poland
Contact person: Karolina Ciechanowska
Telephone: +48 618294305
E-mail: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.amu.edu.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.amu.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój 301
ZP/1709/U/17
ul. Wieniawskiego 1
Poznań
61-712
Poland
Contact person: Karolina Ciechanowska
Telephone: +48 618294305
E-mail: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.amu.edu.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: uczelnia wyższa

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa przygotowania, wdrożenia i serwisowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft.

Reference number: ZP/1709/U/17

II.1.2)

Main CPV code
72260000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Usługa przygotowania, wdrożenia i serwisowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku A do SIWZ.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72263000
72268000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Poznań.

II.2.4)

Description of the procurement:

Usługa przygotowania, wdrożenia i serwisowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012.

Realizacja zamówienia obejmować będzie:

Etap I – przygotowanie i wdrożenie uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012

Etap II – Serwisowanie

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

Etap I – Fazy 1- 4 – do 31.12.2018 r.

Etap 1 Faza 5 – do 30.6.2019 r

Etap II – Serwisowanie – 2 lata od zakończenia etapu I tj. 1.7.2019 – 30.6.2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr A do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas pracy punktu serwisowego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym-dokument składany wraz z ofertą.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

h) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy

i) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp

Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów –przedkłada także dokumenty wskazane w pkt. a-i dotyczące tego podmiotu.

3. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykaz dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych został zawarty w SIWZ.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) co najmniej 1 usługi wdrożenia lub serwisowania systemu Axapta 3.0 lub MS Dynamics w dowolnej wersji w uczelni publicznej, działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a wdrożony lub serwisowany system ERP obsługuje pod względem kadrowym i płacowym min. 1.000 pracowników,

2) co najmniej 2 usług wdrożenia systemu MS Dynamics AX 2012, z których każda została przeprowadzona dla min 50 użytkowników,

w tym (dot. pkt. 1 i 2):

— co najmniej w jednym z wdrożeń został uruchomiony obszar kadrowo-płacowy w wersji oferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu;

— co najmniej w jednym z wdrożeń został uruchomiony obszar finansowo-księgowy w wersji oferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu;

— co najmniej w jednym z wdrożeń został uruchomiony obszar zarządzania majątkiem w wersji oferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu;

— co najmniej w jednym z wdrożeń została przeprowadzona migracja danych do systemu w wersji oferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu;

— co najmniej jedno z wymienionych wdrożeń współpracuje z użytkowanym w Uczelni systemem obsługującym tok studiów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli współpraca oferowanego ERP z posiadanym przez Uczelnię systemem obsługującym tok studiów będzie obejmować obszar finanse i księgowość;

oraz załączyć dowody potwierdzające, że wykazana usługa została wykonana należycie. Usługi wskazane w pkt. 1 i 2 mogą być wykonane na podstawie jednej lub więcej umów.

II. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje grupą przynajmniej 10 konsultantów, z których każdy musi się wykazywać udziałem w co najmniej 2 wdrożeniach oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego (dalej: ERP), w tym: Kierownik projektu wdrożenia dla potrzeb wdrożenia – 1 osoba,Architekt rozwiązania dla potrzeb wdrożenia ERP – 1 osoba, Konsultant ds. obszaru Finanse i księgowość oraz Projekty dla potrzeb wdrożenia ERP – 2 osoby, Konsultant ds. obszaru Sprawozdawczość zarządcza dla potrzeb wdrożenia ERP – 1 osoba, Konsultant ds. obszaru Ewidencja majątku dla potrzeb wdrożenia ERP – 1 osoba, Konsultant ds. obszaru Kadry-płace dla potrzeb wdrożenia ERP – 2 osoby, Konsultant ds. obszaru Zamówienia publiczne (zakupy, zamówienia publiczne) dla potrzeb wdrożenia ERP – 1 osoba, Konsultant ds. obszarów Sprzedaż i magazyn (sprzedaż, magazyny) dla potrzeb wdrożenia ERP – 1 osoba. Wymagania dotyczące wymienionych osób zostały opisane w SIWZ.

b) dysponuje osobami: grupą przynajmniej 5 programistów w zakresie oferowanego ERP posiadających, co najmniej 2-letnie doświadczenie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie w projektowaniu i programowaniu rozwiązań dedykowanych dla oferowanego ERP, w tym: Programiści/projektanci dla potrzeb wdrożenia ERP – 2 osoby, Programiści/Testerzy dla potrzeb wdrożenia ERP – 2 osoby, Programista/konsultant ds. technologii dla potrzeb wdrożenia ERP – 1 osoba. Wymagania dotyczące wymienionych osób zostały opisane w SIWZ.

Przy czym członkowie zespołu mogą łączyć projektową rolę konsultanta z rolą programisty.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – dokument składany wraz z ofertą;

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

— Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym powyżej oraz dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykazania usług w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz usług podpisuje pełnomocnik.

— wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz ten podpisuje pełnomocnik.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/08/2017
Local time: 10:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/10/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 22/08/2017
Local time: 11:00
Place:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymagać będzie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej – zgodnie z zapisami art. 147-151 ustawy Prawo zamówień.

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

3.W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składany jest przez każdego z członków konsorcjum; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również przez te podmioty.

4. Do oferty należy dołączyć: dokument JEDZ, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

5. Na podstawie Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki udziału w postepowaniu tj. wszystkie ww. warunki muszą być spełnione, ale niekoniecznie przez każdego z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.

7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
Poland

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
Poland

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli

zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17a
Warszawa
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/07/2017
Low Value Tender: