Poland - Warsaw: Electronic bulletin boards

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Competitive dialogue
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-275304

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.plk-sa.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Other activity: spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Projekt, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu”.

Reference number: 9090/IRZR1/14513/05228/17/P

II.1.2)

Main CPV code
48813100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Zakres podstawowy:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, instalację i uruchomienie wybranych systemów na terenie dworców, stacji i przystanków osobowych w zarządzie PKP PLK S.A. i PKP S.A.,

2.Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, instalację i uruchomienie na obiektach w zarządzie PKP PLK S.A. i PKP S.A. lecz nie związanych bezpośrednio z obsługą podróżnych, systemów sterowania i nadzoru instalacjami obiektowymi,

3.Wykonanie dokumentacji w zakresie demontaży oraz demontaż urządzeń i systemów istniejących w przypadku Obiektów, na których wystąpi potrzeba wykonania takich robót,

4.Zapewnienie transmisji WAN dla wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji,

5.Wykonywanie czynności wynikających z udzielonej gwarancji na urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach Kontraktu,

6.Szkolenia i instruktaże stanowiskowe dla służb eksploatacji i utrzymania,

7.Przywrócenie terenu w miejscach prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 421 858 559.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dworce, stacje i przystanki osobowe na terenie całej Polski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres podstawowy:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, instalację i uruchomienie wybranych systemów na terenie dworców, stacji i przystanków osobowych w zarządzie PKP PLK S.A. i PKP S.A.: a. urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obejmującego elektroniczne wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej, wielofunkcyjne infokioski, megafonowy system rozgłoszeniowy (w tym system wspomagania słuchu – pętle indukcyjne), zegary stacyjne systemu sygnalizacji czasu i inne urządzenia towarzyszące; b. Obiektowych Systemów Monitoringu Wizyjnego (SMW) złożonych z cyfrowych kamer IP, macierzy dyskowych rejestratorów/serwerów lokalnych oraz oprogramowania zarządzającego; c. słupków SOS systemu przywoławczo–alarmowego; d. elementów i sieci obiektowej infrastruktury wspomagającej, tj.: kanalizacja teletechniczna, instalacje elektryczne (zasilanie, uziemienie, uszynienie), konstrukcje wsporcze, System Kontroli Dostępu (SKD) – w odniesieniu do szaf urządzeniowych, System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – w odniesieniu do szaf urządzeniowych, System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) – w odniesieniu do szaf urządzeniowych, sieć transmisji danych LAN, sieć transmisji WAN.

2.Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, instalację i uruchomienie na obiektach w zarządzie PKP PLK S.A. i PKP S.A. lecz nie związanych bezpośrednio z obsługą podróżnych, systemów sterowania i nadzoru instalacjami obiektowymi: a. stanowisk oglądowych monitoringu wizyjnego umożliwiających podgląd i analizę obrazów z kamer systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanych w ramach Projektu wraz z dedykowanym wyposażeniem sprzętowym i jednolitą platformą programową; b. Centrów Bezpieczeństwa Infrastruktury Pasażerskiej – w siedzibach istniejących ekspozytur Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym na terenie kraju bądź planowanych RCS (Regionalnych Centrów Sterowania) – z dedykowanym wyposażeniem sprzętowym i jednolitą platformą programową, pozwalającą na skuteczne zarządzaniem materiałem wideo, w tym obsługę zdarzeń pochodzących z systemu przywoławczo-alarmowego oraz innych systemów uruchomionych w ramach realizacji projektu; c. elementów i sieci obiektowej infrastruktury wspomagającej w zakresie jak wyżej.

3.Wykonanie dokumentacji w zakresie demontaży oraz demontaż urządzeń i systemów istniejących w przypadku Obiektów, na których wystąpi potrzeba wykonania takich robót.

4.Zapewnienie transmisji WAN dla wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji świadczonej na bazie: a. sieci szkieletowej WAN, b. łączy dostępowych Wykonawcy Robót (należących do Zamawiającego, własnych lub pozyskanych), c. urządzeń końcowych.

Wymagane jest, aby sieć WAN objęła swoim zasięgiem wszystkie lokalizacje wskazane przez Zamawiającego tj.: a. lokalizacje typu stacja kolejowa lub kolejowy przystanek osobowy, dworzec, b. lokalizacja typu Centrum Monitoringu, c. 2 lokalizacje stanowiące centra przetwarzania danych (podstawowa i zapasowa).

5.Wykonywanie czynności wynikających z udzielonej gwarancji na urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach Kontraktu.

6.Szkolenia i instruktaże stanowiskowe dla służb eksploatacji i utrzymania.

7.Przywrócenie terenu w miejscach prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

Zakres opcjonalny:

1. Świadczenie usług utrzymania eksploatacyjnego zabudowanych systemów

i urządzeń w zakresie niezbędnym do dotrzymania warunków gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia i systemy w umownym okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (do zakończenia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013), tj. wykonywanie przeglądów w trakcie użytkowania, wymiana elementów zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji oraz utrzymania urządzeń w czystości;

2. Świadczenie w okresie od daty zakończenia okresu gwarancji do końca okresu trwałości projektu usług wsparcia technicznego dla zabudowanych urządzeń i oprogramowania w pełnym zakresie tj. wykonywanie czynności związanych z usuwaniem awarii, naprawami, wymianą urządzeń i oprogramowania.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 421 858 559.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 22/05/2018
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no

II.2.9)

Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących kryteriów selekcji:

2.1. Za każdy zrealizowany i udokumentowany obiekt (poza obiektami wskazanymi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.3) pkt 1., na którym Wykonawca:

a. zaprojektował, zainstalował i uruchomił system dynamicznej informacji pasażerskiej oparty o elektroniczne wyświetlacze informacyjne, w liczbie co najmniej 10 (dziesięciu) w obrębie jednego Obiektu (za wyświetlacz będzie uważane urządzenie wyposażone w jeden lub więcej ekranów w jednej obudowie) – Wykonawca otrzyma 4 pkt. Wykonawca w ramach w/w warunku może wskazać maksymalnie 25 Obiektów; w w/w zakresie można maksymalnie otrzymać 100 pkt. Pozostałe usługi nie będą pkt.

b. zaprojektował, zainstalował i uruchomił wielostrefowy system rozgłoszeniowy (w tym dopuszczamy DSO – dźwiękowe systemy ostrzegawcze EN-54) o liczbie co najmniej 50 (pięćdziesięciu) głośników w obrębie jednego Obiektu. Każda implementacja musi obejmować projektowanie systemu w oparciu o symulacje akustyczne z zastosowaniem modelowania komputerowego oraz powykonawcze pomiary akustyczne – Wykonawca otrzyma 2 pkt. Wykonawca w ramach w/w warunku może wskazać maksymalnie 25 Obiektów; w w/w zakresie można maksymalnie otrzymać 50 pkt. Pozostałe usługi nie będą pkt.

c. zaprojektował, zainstalował i uruchomił w obrębie jednego Obiektu system monitoringu wizyjnego złożony z co najmniej pięćdziesięciu kamer połączonych siecią IP z urządzeniami rejestrującymi i zarządzanych z lokalnego, bądź centralnego serwera aplikacji VMS. Każda implementacja musi obejmować także czynności związane z projektowaniem funkcjonalnym systemu, konfiguracją i uruchomieniem oprogramowania m.in.: do nagrywania i zarządzania obrazem w sieci, inteligentnej analizy obrazu VCA, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami – Wykonawca otrzyma 4 pkt. Wykonawca w ramach w/w warunku może wskazać maksymalnie 25 Obiektów;

W w/w zakresie można maksymalnie otrzymać 100 pkt. Pozostałe usługi nie będą pkt.

d. zaprojektował, zainstalował i uruchomił stanowiska oglądowe i operatorskie systemu monitoringu wizyjnego obsługujące co najmniej 50 kamer w zakresie automatycznego lub ręcznego wyświetlania obrazów, ich nagrywania w reakcji na alarm, a także odbierania i obsługi alarmów pochodzących z aplikacji VMS/VCA lub/i PSIM itp.-Wykonawca otrzyma 1 pkt. Wykonawca w ramach w/w warunku może wskazać maksymalnie 25 Obiektów; w w/w zakresie można maksymalnie otrzymać 25 pkt. Pozostałe usługi nie będą pkt.

e. zaprojektował, zainstalował i uruchomił system przywoławczo-alarmowy sterowany z lokalnego, bądź centralnego serwera aplikacji i obsługujący w obrębie jednego Obiektu, co najmniej 3 stacje przywoławcze SOS wykorzystujące do komunikacji głosowej technologię VoIP z protokołem SIP–Wykonawca otrzyma 1 pkt. Wykonawca w ramach w/w warunku może wskazać maksymalnie 15 Obiektów; w w/w zakresie można maksymalnie otrzymać 15 pkt. Pozostałe usługi nie będą pkt.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszym punkcie, pozostałe kryteria selekcji zawarte są w Punkcie VI.3) Informacje dodatkowe.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zakres opcjonalny:

1. Świadczenie usług utrzymania eksploatacyjnego zabudowanych systemów i urządzeń w zakresie niezbędnym do dotrzymania warunków gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia i systemy w umownym okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (do zakończenia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013), tj. m.in. wykonywanie przeglądów w trakcie użytkowania, wymiana elementów zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji oraz utrzymania urządzeń w czystości;

2. Świadczenie w okresie od daty zakończenia okresu gwarancji do końca okresu trwałości projektu usług wsparcia technicznego dla zabudowanych urządzeń i oprogramowania w pełnym zakresie tj. wykonywanie czynności związanych z usuwaniem awarii, naprawami, wymianą urządzeń i oprogramowania.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie zostanie zrefinansowane w części zasadniczej zamówienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ 5.2-11.

II.2.14)

Additional information

II.1.1) Nazwa:

Projekt, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych” – POIiŚ 5.2-11.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

a. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (wzór Zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do Wniosku).

4. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument (Jednolity Dokument stanowi Załącznik nr 5 do Wniosku). W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 3.

7. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 100 000 000 PLN;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej.

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonania co najmniej 2 (dwóch) zamówień obejmujących:

a. Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej opartego o elektroniczne wyświetlacze informacyjne, w liczbie co najmniej 10 (dziesięciu) w obrębie jednego Obiektu, przy czym za wyświetlacz będzie uważane urządzenie wyposażone w jeden lub więcej ekranów w jednej obudowie;

b. Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie wielostrefowego systemu rozgłoszeniowego (w tym dopuszczamy DSO – dźwiękowe systemy ostrzegawcze EN-54) o liczbie co najmniej 50 (pięćdziesięciu) głośników w obrębie jednego Obiektu. Każda implementacja musi obejmować projektowanie systemu w oparciu o symulacje akustyczne z zastosowaniem modelowania komputerowego oraz powykonawcze pomiary akustyczne;

c. Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie w obrębie jednego Obiektu systemu monitoringu wizyjnego złożonego z co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kamer połączonych siecią IP z urządzeniami rejestrującymi i zarządzanych z lokalnego, bądź centralnego serwera aplikacji VMS. Każda implementacja musi obejmować także czynności związane z projektowaniem funkcjonalnym systemu, konfiguracją i uruchomieniem oprogramowania m.in.: do nagrywania i zarządzania obrazem w sieci, inteligentnej analizy obrazu VCA, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami;

d. Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie stanowiska oglądowego i operatorskiego systemu monitoringu wizyjnego obsługującego co najmniej 50 (pięćdziesiąt) kamer w zakresie automatycznego lub ręcznego wyświetlania obrazów, ich nagrywania w reakcji na alarm, a także odbierania i obsługi alarmów pochodzących z aplikacji VMS/VCA lub/i PSIM itp.;

e. Zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie systemu przywoławczo – alarmowego sterowanego z lokalnego, bądź centralnego serwera aplikacji i obsługującego w obrębie jednego Obiektu, co najmniej trzy stacje przywoławcze SOS wykorzystujące do komunikacji głosowej technologię VoIP (ang. Voice over IP) z protokołem SIP (ang. Session Initiation Protocol).

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

a. Dyrektor Projektu (1 osoba) – wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi oraz doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 5 (pięciu) zadaniach inwestycyjnych branży teleinformatycznej, których wartość realizacyjna (kontraktowa) każdego zadania wynosiła minimum 5 000 000 PLN netto (słownie: pięć milionów złotych netto);

b. Kierownik Projektu (1 osoba) – wyższe wykształcenie techniczne oraz minimum 3 (trzy) lata doświadczenia na stanowisku związanym z kierowaniem pracami w zakresie wdrożenia systemów dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu wizyjnego;

c. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba) posiadający:

uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,

co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. od daty uzyskania uprawnień w branży telekomunikacyjnej;

d. Projektant branży telekomunikacyjnej (1 osoba) posiadający:

uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,

co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. od daty uzyskania uprawnień w branży telekomunikacyjnej;

e. Projektant branży elektroenergetycznej (1 osoba) posiadający:

uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. od daty uzyskania uprawnień,w branży elektroenergetycznej;

f. Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej (1 osoba) posiadający:

uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. od daty uzyskania uprawnień, w branży konstrukcyjno-budowlanej;

Nie dopuszcza się wskazywania we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

UWAGA! – Po podpisaniu Umowy, Zamawiający będzie wymagał, poza personelem kierownictwa wykonawcy wskazanym w sekcji III.1.3) pkt 2. Ogłoszenia, dodatkowego personelu kierownictwa wykonawcy, który zostanie określony po przeprowadzeniu dialogu i opracowaniu SIWZ.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 100 000 PLN (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1)w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

2)w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty,dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz ofertą.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zamówienie ubiega się o finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia Wykonawcy powinni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego Zamówienia – zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki Realizacji Umowy określone będą w Tomie II SIWZ Warunki Umowy.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Competitive dialogue

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/08/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 19/01/2018

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

I. cd. pkt II.2.9) [...]

f. uruchomił centra oglądu monitoringu wizyjnego mające w zarządzaniu i oglądzie, co najmniej 5 odrębnych systemów monitoringu wizyjnego w lokalizacjach rozproszonych, odległych od siebie o co najmniej 5 km i połączonych siecią IP, sterowanych z lokalnego, bądź centralnego serwera aplikacji. Każda implementacja musi obejmować także czynności związane z projektowaniem funkcjonalnym systemu, konfiguracją i uruchomieniem oprogramowania m.in.: do nagrywania i zarządzania oraz przesyłu obrazów w sieci, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami – Wykonawca otrzyma 1 punkt. Wykonawca w ramach w/w warunku może wskazać maksymalnie 10 (dziesięć) Obiektów;

W w/w zakresie wykonawca może maksymalnie otrzymać 10 punktów. Pozostałe usługi nie będą punktowane.

Uwaga! Poprzez Obiekt Zamawiający rozumie niżej wymienione jednostki realizacji projektów:

miasto, aglomeracja miejska (dotyczy ITS – inteligentnych systemów transportowych, miejskich systemów monitoringu wizyjnego itp.);

stacja kolejowa, metra, przystanek osobowy kolejowy, autobusowy itp.;

dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, terminal portu lotniczego, terminal promowy itp.;

odcinek linii kolejowej, drogi, autostrady;

przestrzeń użyteczności publicznej, np. centrum handlowe, hala widowiskowa, obiekt sportowy itp.

Uwaga – Zamawiający w ramach selekcji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenia podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za każde zamówienie zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca liczba punktów zostanie przyzna w pełnej wysokości, zgodnie ze wskazaniem w pkt 2.1. lit. a. – f. powyżej, natomiast za każde zamówienie zrealizowane przez podmiot trzeci Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną w pkt 2.1. lit. a. – f. podzieloną przez 2.

3. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

4. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 5. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów (na pozycjach od 1 do 5), wówczas o tym którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie ilość punktów uzyskanych za doświadczenie własne.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 5) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do piątej).

7. Zamawiający informuje, że w ramach selekcji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zamieścił „Uzupełnienie do Ogłoszenia o zamówieniu” – wersja 1.0 z 10.7.2017 na stronie: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/07/2017
Low Value Tender: