Poland - Bełchatów: Hire of buses and coaches with driver

Main activities: 
Electricity
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-275351

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Centrala Spółki PGE GiEK SA
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Poland
Contact person: Przemysław Siewiera
Telephone: +48 447377505
E-mail: przemyslaw.siewiera@gkpge.pl
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.pgegiek.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pgegiek.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Poland
Contact person: Anna Gadomska
Telephone: +48 447377341
E-mail: anna.gadomska@gkpge.pl
NUTS code: PL115

Internet address(es):

Main address: www.pgegiek.pl

I.6)

Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE GiEK Oddział KWB Turów.

Reference number: GEK/PMR-CSS/07538/2017

II.1.2)

Main CPV code
60172000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem postępowania jest zakup usługi transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Cześć 1: Zgorzelec i okolice

Część 2: Lubań, Zawidów, Bogatynia.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zgorzelec i okolice

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60172000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem Części 1 (Zgorzelec i okolice) postępowania jest zakup usługi transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE GiEK S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Lubań, Zawidów, Bogatynia

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60172000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem Części 2 (Lubań, Zawidów, Bogatynia) postępowania jest zakup usługi transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE GiEK S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 Ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 Ustawy, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r.,ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

6. Zamawiający przed przesłaniem zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, a w przypadku braku podstaw do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ.

7. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w pkt. 6 SIWZ.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie Zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

1.1. Wykonawca musi wykazać, że:

a). w zakresie części 1 zamówienia (Zgorzelec i okolice) dysponuje minimum 17 autobusami o pojemności miejsc od 39 do 47 i 3 busami o pojemności miejsc od 8 do 30, sprawnymi technicznie. Dodatkowo jeśli Wykonawca będzie realizował linie przewozowe o długości trasy od 20 km i więcej, autobusy i busy muszą być wyposażone w sprawne urządzenia klimatyzacyjne.

b). w zakresie części 2 zamówienia (Bogatynia, Lubań, Zawidów i okolice) dysponuje minimum 20 autobusami o pojemności miejsc od 39 do 47 i 7 busami o pojemności miejsc od 8 do 30, sprawnymi technicznie. Dodatkowo jeśli Wykonawca będzie realizował linie przewozowe o długości trasy od 20 km i więcej, autobusy i busy muszą być wyposażone w sprawne urządzenia klimatyzacyjne.

1.2. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, w tym posiadają „zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub stosowną licencję, tj. dokumenty określone w art. 5 – 5c Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.);

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży wykaz floty pojazdów, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty o których mowa w pkt. 1.2 powyżej.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

a). dla części 1 – (Zgorzelec i okolice) – 65 000 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

b). la części 2 – (Lubań, Zawidów, Bogatynia) – 65 000 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w pkt. 8 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informacje dotyczące aukcji elektronicznej określone zostaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wraz z załącznikami przekazana zostanie wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawcom zakwalifikowanym do dalszego etapu postępowania.

Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://swpp.gkpge.pl

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/08/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/10/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 22/08/2017
Local time: 12:30
Place:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl w zakładce przetargi- SWPP system PGE –ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi jednoznacznie określać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie składa się w oryginale. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w rozdziale 2 i 3, art. 180–198g Ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/07/2017
Low Value Tender: