Poland - Płock: Laundry-collection services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-274581

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28
Płock
09-402
Poland
Contact person: Anna Piórkowska
Telephone: +48 243645124
E-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Fax: +48 243645249
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpitalplock.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalplock.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Dział Zamówień Publicznych
ul. Kościuszki 28
Płock
09-402
Poland
Contact person: Anna Piórkowska
E-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpitalplock.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z leasingiem bielizny szpitalnej w systemie RFID dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Reference number: PZOZ/DZP/382/23PN/17

II.1.2)

Main CPV code
98311000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z leasingiem bielizny szpitalnej w systemie RFID dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98311000
98315000
60000000
66114000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Description of the procurement:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z leasingiem bielizny szpitalnej w systemie RFID dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas odbioru brudnej i dostawy czystej bielizny / Weighting: 5
Price - Weighting: 95

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wymaganie dotyczące wadium – zgodnie z SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:

— wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 umowy o wartości min. 180 000 PLN brutto każda, polegające na świadczeniu usług pralniczych tego samego rodzaju w placówkach służby zdrowia.

— dysponuje następującymi narzędziami/urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego:

a) co najmniej jedną pralnicą tunelową zakończoną prasą do prania wodnego bielizny płaskiej,

b) co najmniej jedną pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego bielizny fasonowej (w tym bielizny barierowej),

c) automatyczną komorą do dezynfekcji materacy z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów procesu dezynfekcji, potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji w temperaturze powyżej 100 stopni C,

d) agregatem do czyszczenia chemicznego, dla bielizny i odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii z zastosowaniem rozpuszczalników nie zawierających halogenów; Zamawiający nie dopuszcza do czyszczenia chemicznego w technologii opartej na czterochloroetylenie,

e) urządzeniem do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej,

f) urządzeniem do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej,

g) dwoma samochodami przystosowanymi do przewożenia bielizny (z podziałem na komorę czystą i brudną).

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/08/2017
Local time: 09:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/08/2017
Local time: 10:00
Place:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 203.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: nie podlegają wykluczeniu; spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2. Wykaz narzędzi/ urządzeń technicznych/ wyposażenia zakładu/ środków transportu w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ:

3. Zezwolenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (właściwej w miejscu wykonywania usługi prania) na pranie bielizny noworodkowej;

4. Pozytywną opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (właściwą w miejscu wykonywania usługi prania) o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitala i posiadaniu bariery higienicznej oraz automatycznej myjni wózków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U z 2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi określonymi poniżej tj. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub równoważnym oraz systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2005 lub równoważnymi systemami, w zakresie co najmniej usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia;

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi zawierać:

formularz ofertowy

formularz cenowy

JEDZ

Zobowiązanie podmiotu trzeciego o ile dotyczy

Dowód wniesienia wadium.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
KIO
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587708
Fax: +48 224587700

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
zgodnie z pkt. VI.4.1 ogłoszenia
Warszawa
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
zgodnie z pkt VI.3.1 niniejszego ogłoszenia
Warszawa
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/07/2017
Low Value Tender: