Poland - Katowice: Servers

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, July 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 134-274029

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki
ul. Kossutha 13
Katowice
40-844
Poland
Contact person: adres j.w.
Telephone: +48 327351547
E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl
Fax: +48 327351636
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.nfz-katowice.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki
ul. Kossutha 13, pokój 208A (II piętro)
Katowice
40-844
Poland
Contact person: Katarzyna Kliś
Telephone: +48 327351547
E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl
Fax: +48 327351636
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.nfz-katowice.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rozbudowa infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Reference number: 12/pn/2017

II.1.2)

Main CPV code
48820000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, tj. dostawa urządzeń serwerowych wraz z osprzętem oraz modułów przełącznika sieciowego, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.

Obok zamówienia gwarantowanego opisanego w pkt I formularza opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji opisanego w pkt II formularza opis przedmiotu zamówienia.

»Przedmiot objęty zamówieniem gwarantowanym należy dostarczyć w terminie do 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

»W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot objęty prawem opcji w terminie do 45 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji.

»Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprzęt (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostają udzielone na czas nieokreślony.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
32420000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zamówienie gwarantowane obejmuje dostawę następującego sprzętu:

1.Obudowa dla serwerów blade – 1 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 1 formularza opis przedmiotu zamówienia); 2.Serwer typu blade – typ I – 2 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 2 formularza opis przedmiotu zamówienia); 3.Serwer typu blade – typ II – 1 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 3 formularza opis przedmiotu zamówienia); 4.Moduł pamięci – 4 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 4 formularza opis przedmiotu zamówienia);5.Moduł przełącznika sieciowego do posiadanej obudowy HP C7000 – 2 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 5 formularza opis przedmiotu zamówienia).

Prawo opcji obejmuje dostawę następującego sprzętu:

1.Serwer typu blade – typ II – do 2 szt. (każdy serwer zgodny z opisem z pkt I pkt 3 formularza opis przedmiotu zamówienia); 2.Moduł pamięci – do 16 szt. (każdy moduł pamięci zgodny z opisem z pkt I pkt 4 formularza opis przedmiotu zamówienia).

»Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część SIWZ.

»Wykonawca winien podać w treści formularza opis przedmiotu zamówienia nazwę producenta oraz nazwę modelu oferowanego sprzętu.

»Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia, których treść znajduje się w formularzu opis przedmiotu zamówienia:

a)Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż dostarczony przez nas sprzęt będzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. Przez sprzęt fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. rozumie się również pełnowartościowy sprzęt ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprzętu nie wcześniej niż w roku 2017, po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refurbished”), co winno znaleźć odzwierciedlenie w oznaczeniu i dokumentacji sprzętu. Możliwość dostarczenia sprzętu poddanego procesowi „refurbished”, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy dysków twardych (SSD); b) Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż dostarczony przez nas sprzęt będzie wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, będzie w pełni wartościowy i nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz będzie posiadał deklaracje zgodności CE; c) Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia pochodzi z legalnego źródła, będzie objęty pakietem uprawnień gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie i świadczonych przez sieć serwisową producenta; d) Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiającemu dostęp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udostępnionych przez producenta sprzętu, w tym prawo do ich pobrania bezpośrednio ze strony producenta bądź w inny sposób udostępniony przez Wykonawcę, zainstalowania i użytkowania, bez naruszania praw innych osób lub podmiotów. Pod pojęciem „oprogramowanie” należy rozumieć wszelkie oprogramowanie wbudowane w sprzęt, w tym oprogramowanie zarządzające.

»Ponadto, Wykonawca winien oświadczyć, iż uzyskał wszelkie niezbędne zapewnienia do złożenia powyższych oświadczeń.

»Oświadczenia wymienione powyżej stanowią treść oferty, a tym samym nie stanowią oświadczeń lub dokumentów w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

»Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi.

»Miejsce (adres) składania ofert: Śląski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 208A (II piętro). Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcje (dotyczą zakupu dodatkowego sprzętu):

1) Serwer typu blade – typ II – do 2 szt. (każdy serwer zgodny z opisem z pkt I pkt 3 formularza opis przedmiotu zamówienia);

2) Moduł pamięci – do 16 szt. (każdy moduł zgodny z opisem z pkt I pkt 4 formularza opis przedmiotu zamówienia).

Realizacja prawa opcji uzależniona będzie od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w odpowiedniej wysokości.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot objęty prawem opcji w terminie do 45 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa opcji w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na piśmie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający wskaże, które z elementów opcji oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwóch częściach w ciągu ww. 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca składając ofertę przyjmuje na siebie zobowiązanie wykonania zarówno zamówienia gwarantowanego, jak i objętego prawem opcji, przy czym wykonanie tego ostatniego uzależnione będzie od decyzji Zamawiającego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w niepełnym zakresie.

W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować sprzęt tego samego producenta oraz tego samego modelu, co zaoferowany przez Wykonawcę w zamówieniu gwarantowanym.

Sposób obliczenia ceny za przedmiot zamówienia objęty prawem opcji wynika z pkt 1B formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejności podanej w pkt 1B. Za przedmiot objęty prawem opcji Wykonawca nie może zaoferować cen jednostkowych w wysokości innej niż wysokość cen jednostkowych za taki sam asortyment zaoferowanych przez Wykonawcę w pkt 1A formularza oferty (zamówienie gwarantowane). W przypadku niezachowania przez Wykonawcę powyższej zasady, ceny jednostkowe zostaną dostosowane do poziomu cen jednostkowych z tabeli z pkt 1A, a kalkulacja w tabeli z pkt 1B odpowiednio poprawiona. Wykonawca winien oświadczyć, iż wyraża na niniejsze zgodę.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

»Kryteria oceny ofert: I: Cena-waga 75 %, II: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady-waga 20 %, III: Warunki realizacji zgłoszeń w ramach gwarancji-waga 5 %. Patrz: SIWZ.

»Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

»Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w skrócie pzp).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Art. 22 ust.1b pkt 2 pzp – warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej.

Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych lub zdolności kredytowej na poziomie nie mniejszym niż 500 000,00 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej, Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) o spełnianiu ww. warunku (por. pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku niniejszego zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), który załącza do oferty.

» Jeżeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/ów, przedstawia ww. dokument dotyczący tego podmiotu.

»Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art.26 ust. 2c pzp).

»Uwaga! »Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp) oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolności zawodowej (doświadczeniu) bądź sytuacji finansowej innego podmiotu/ów, Wykonawca jest zobowiązany wskazać ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolności zawodowej (doświadczeniu) bądź sytuacji finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda wskazania w szczególności:

a) podmiotu, który udostępni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Informacje, o których mowa powyżej pod lit.a)-d), winny znaleźć się w zobowiązaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa wyżej, Wykonawca załącza do oferty.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w art. 22a ust.1 pzp.

»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów/tu, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wymogi odnoszące się do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej określono powyżej oraz w SIWZ.

Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych lub zdolności kredytowej na poziomie nie mniejszym niż 500 000,00 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

»Kwestia podmiotów, na których zasoby powołuje się Zamawiający, została opisana w SIWZ oraz w pkt III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

»Zasady dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa SIWZ.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Art. 22 ust.1b pkt 3 pzp – warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia), a opisanego poniżej, Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) o spełnianiu ww. warunku (por. pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokumenty:

a) formularz wykaz dostaw – wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ) z załączeniem

b) dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

»Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia.

»W przypadku niniejszego zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), który załącza do oferty.

»Wykonawca winien spełnić warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia) polegający na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy sprzętu serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod pojęciem wykonana dostawa należy rozumieć zamówienie polegające na dostarczeniu sprzętu serwerowego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto, którego realizacja została zakończona (umowa została zrealizowana).

Pod pojęciem wykonywana dostawa należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegające na dostarczaniu sprzętu serwerowego, którego pewna część o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto, została już zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych. Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia).

»Wykaz dostaw wykonanych – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych – Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wymogi odnoszące się do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia) określono powyżej oraz w SIWZ.

Wykonawca winien spełnić warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia) polegający na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy sprzętu serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod pojęciem wykonana dostawa należy rozumieć zamówienie polegające na dostarczeniu sprzętu serwerowego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto, którego realizacja została zakończona (umowa została zrealizowana).

Pod pojęciem wykonywana dostawa należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegające na dostarczaniu sprzętu serwerowego, którego pewna część o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto, została już zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych. Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia).

Uwaga!

— Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie każdej wykazanej dostawy musi zostać poparte dowodem, że dostawa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie.

— Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mogą być sprzeczne z informacjami wynikającymi z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

—Podając w formularzu wykaz dostaw datę wykonania, Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) – Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) zrealizowanej już części dostawy z zaznaczeniem, iż jest to dostawa nadal realizowana.

—Podając w formularzu wykaz dostaw wartość, Wykonawca:

— w przypadku dostawy wykonanej – wpisuje kwotę brutto w złotych za całość wykonanej dostawy, zaś

— w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) – Wykonawca wpisuje zarówno kwotę brutto w złotych za zrealizowaną już w ramach całości część dostawy oraz kwotę brutto w złotych stanowiącą wartość całej dostawy.

—Jeżeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcę zamówień byłby szerszy (np. obejmowałby również dostawę innych elementów, innego asortymentu lub inny rodzaj zamówienia, np. usługi), Wykonawca winien wyodrębnić i podać dane dotyczące samej dostawy sprzętu serwerowego. W przypadku podawania wartości Wykonawca winien wpisać zarówno kwotę brutto stanowiącą wartość całego zamówienia, jak i wartość brutto samej dostawy sprzętu serwerowego.

—Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazując jego nazwę i adres.

»Kwestia podmiotów, na których zasoby powołuje się Zamawiający, została opisana w SIWZ oraz w pkt III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

»Zasady dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa SIWZ.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/10/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2017
Local time: 11:30
Place:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 206 (II piętro).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

A). Art. 22 ust.1 pkt 1 pzp – niepodleganie wykluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-pkt 23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie (w formie jednolitego dokumentu JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu (art. 25a ust.1 pkt 1 pzp), a na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa poniżej pod lit. D lit.a-c, zaś w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp.

B). Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp – spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności zawodowej opisanych w SIWZ oraz w pkt III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia.

C). Do oferty Wykonawca dołącza:

1)aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, tj. że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej oraz zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia).

W przypadku niniejszego zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga! Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.1 pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp);

2) zobowiązanie innego podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolności zawodowej (doświadczeniu) bądź sytuacji finansowej innego podmiotu/ów–patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

D). Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (dotyczy art. 24 ust.1 pkt 15 pzp);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.1 pkt 22 pzp);

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

e) formularz wykaz dostaw wraz z załączeniem

f) dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

»Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w par.7 cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. oraz w SIWZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (w skrócie: pzp).

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/07/2017
Low Value Tender: