Bulgaria - Sofia: Electricity meters

Main activities: 
Electricity
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Negotiated procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, July 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 133-272945

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
130277958
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, BenchMark Biznes Tsentar
Sofiya
1784
Bulgaria
Contact person: Biser Shkumbov
Telephone: +359 28958913
E-mail: biser.shkumbov@cez.bg
Fax: +359 28272171/+359 28270332
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.cez-rp.bg

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=66240&companyId=20808

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=66240&companyId=20808
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Доставка на необходимото оборудване и специализиран софтуер, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на „Система за дистанционно отчитане на електромери“.

Reference number: PPD17-102

II.1.2)

Main CPV code
38554000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Процедурата за възлагане на обществена поръчка цели сключване на договор за срок от 5 (пет) години за доставка на необходимото оборудване и специализиран софтуер (наричан още централна система или софтуер), инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на „Система за дистанционно отчитане на електромери“. Оборудването, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, включва: филтри; концентратори на данни; монофазни и трифазни електромери за директно свързване с PLC модул и реле за управление на товара; трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модул; монофазни и трифазни електромери с GPRS модул и реле за управление на товара; трифазни електромери за индиректно свързване с GPRS модул, както и неограничени по обхват, съдържание и време на ползване права (лицензи) върху на специализиран софтуер за отчитане и управление на електромери.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
38554000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Доставките ще извършат в Република България, гр. София, на следните адреси:

— оборудване — Централен склад, ул. „Димитър Списаревски“ № 10;

— софтуер (лицензите) — бул. „Витоша“ № 89А.

II.2.4)

Description of the procurement:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД открива и провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „договаряне с предварителна покана за участие“ за доставка на необходимото оборудване и специализиран софтуер (наричан още централна система или софтуер), инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на „Система за дистанционно отчитане на електромери“. Оборудването, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, включва: филтри; концентратори на данни; монофазни и трифазни електромери за директно свързване с PLC модул и реле за управление на товара; трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модул; монофазни и трифазни електромери с GPRS модул и реле за управление на товара; трифазни електромери за индиректно свързване с GPRS модул. Избраният изпълнител на поръчката ще достави, инсталира, конфигурира, тества и въведе в експлоатация специализиран софтуер за дистанционно отчитане, както и ще обучи служители на възложителя и ще предостави неограничени по обхват, съдържание и време на ползване права (лицензи) върху, специализиран софтуер за отчитане и управление на електромери.

Монтажът на доставените електромери и концентратори на данни ще се извърши от Възложителя. Доставката на хардуер за инсталиране на софтуерната част и SIM карти за GPRS комуникация, не са предмет на доставка по тази процедура. Всеки участник трябва да предостави технически изисквания за необходимия хардуер, операционна система и бази данни, оразмерени за покриване на изискванията за системата (HW sizing).

Доставката на лицензите за специализирания софтуер за дистанционно отчитане ще се извършва на пакети от 65 000 лицензи. Всеки отделен лиценз, включен в пакета от 65 000 лиценза трябва да дава право на ползване (лиценз) на специализиран софтуер за отчитане и управление на един електромер от всеки един вид, чиято доставка и монтаж е предмет на тази процедура. Специализираният софтуер се доставя и инсталира в пълен функционален обхват в Data center на Възложителя с доставката на първия пакет лицензи. Изпълнителят предоставя в електронен вид документация на системата, която включва най-малко описание на функционалния обхват, ръководство за администриране на системата, ръководство за работа на потребителите на системата. Изпълнителят трябва да документира и предостави техническа документация за всички изградени интерфейси, връзки, протоколи на комуникация и обмен на данни: между централната система и информационни системи на Възложителя; между централната система и концентраторите; между концентраторите и електромерите.

Изпълнителят ще осигури гаранционно обслужване на оборудването и специализирания софтуер по предмета на поръчката, считано от датата на съставяне на приемателния протокол за въвеждане в експлоатация на устройствата и софтуерната система, както следва:

— Гаранционна поддръжка на изградената и поставена в работен режим система в 4 (четири) годишен гаранционен период, считано от датата на съставяне на приемателния протокол за въвеждане в експлоатация на устройствата и софтуерната система.

— Осигуряване на до 40 човекодни през всяка година от срока на действие на договора за извършването на промени в специализирания софтуер (change request), извън обхвата за отстраняване на грешки и upgrade до нови версии.

— Осигуряване на промени в специализирания софтуер (change request), извън обхвата за отстраняване на грешки и upgrade до нови версии, различни от посочените в предходната точка.

— Извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер след изтичането на първоначалния 4 годишен период.

Всеки участник може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в глава ІІ от документацията за обществена поръчка и представляват приложение към договора.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 85 000 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no

II.2.9)

Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на кандидата.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Кандидатите следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* през последните 3 години (има се предвид последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си), като при подаване на заявление за участие кандидатите следва да предоставят съответната информация в Част ІV. „Критерии за подбор“, Буква „Б“, т. 2а) от ЕЕДОП за конкретния годишен оборот на кандидата в стопанската област, обхваната от поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, годините и съответната валута.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Кандидатите следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* през последните 3 години (има се предвид последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си) в размер най-малко на 17 000 000 BGN без ДДС.

* Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ да се разбира доставка на необходимото оборудване — електромери, концентратори на данни и филтри, както и на специализиран софтуер, за изграждането и въвеждането в експлоатация на работеща софтуерна система за дистанционно отчитане на електромери с PLC комуникация или цялостното изграждане на Система за дистанционно отчитане на електромери с PLC комуникация, което включва доставка на необходимото оборудване, специализиран софтуер и съпътстващите дейности по инсталация, монтаж, конфигуриране, тестване, въвеждане в експлоатация и поддръжка на системата.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Кандидатите следва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, като при подаване на заявление за участие кандидатите следва да предоставят съответната информация в Част ІV. „Критерии за подбор“, Буква „В“, т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Кандидатите следва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентичен или сходен* с този на поръчката през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, с минимално изискване: да са изградили, внедрили и пуснали в експлоатация най-малко една система за дистанционно отчитане на електромери с минимум 100 000 електромера, като са извършили всички необходими доставки на устройства и софтуер за нея.

* Под „дейности идентични или сходни с предмета на поръчката“ да се разбира изградена и работеща софтуерна система за дистанционно отчитане на електромери с PLC комуникация, което включва доставка на необходимото оборудване — електромери, концентратори на данни и филтри, както и на специализиран софтуер, неговата инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация и последващата поддръжка на изградената система.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Специфичните национални основания за изключване, при наличието на които кандидатите/участниците ще бъдат отстранявани от процедурата са както следва:

— Наличие на осъждания за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 213а — 217, чл. 219 — 252 и чл. 254а — 260 от Наказателния кодекс;

— Наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник в процедурата;

— Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се отстранява от участие.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Преди или най-късно при подписване на договора, участникът определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 2,5 % от общата (максимална) стойност на договора със срок на валидност 63 (шестдесет и три) месеца, считано най-рано от датата на поканата до избрания изпълнител за сключване на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

— парична сума, преведена по сметка на Възложителя — банка: „Уникредит Булбанк“ АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN в BGN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL;

— банкова гаранция (оригинал) — банковата гаранция може да бъде изготвена по образец от документацията за участие;

— застраховка (оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя при изискванията от документацията за участие.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Заплащането на доставката се извършва в лева на етапи в зависимост от броя на реално доставените електромери (включително комуникационни устройства) и съответната част от софтуера в зависимост от броя на реално доставените лицензи, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банков път, след извършване и приемане на доставките, при условията, посочени в проекта на договор.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. В процедурата на договаряне с предварителна покана за участие могат да участват всички заинтересовани лица — български и чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, които имат право да изпълняват предмета на тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗОП).

2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединение кандидат в процедурата да има определена правна форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Условията за изпълнение на поръчката са посочени в Глава ІІ. Техническа спецификация и прогнозни количества за изпълнение на поръчката от документацията за обществена поръчка.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2017
Local time: 16:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 02/11/2017

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Отварянето на заявленията за участие ще се извърши в 14:00 часа на 17.8.2017 г.

Отварянето ще се извърши на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, заседателна зала на етаж 3.

На публичното отваряне на заявленията за участие могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/07/2017
Low Value Tender: