Bulgaria - Sofia: Electricity meters

Main activities: 
Electricity
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, July 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 132-270678

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
„Elektroenergien sistemen operator“ EAD
175201304
bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Sofiya
1618
Bulgaria
Contact person: Radoslava Vaseva — po protsedurni vaprosi; Petar Aleksandrov — po tehnicheski vaprosi
Telephone: +359 29696854/+359 9691330
E-mail: op@eso.bg
Fax: +359 29626189
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.eso.bg

Address of the buyer profile: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TUQ4NzdKbTR4VmtzVVM5TVNhOG1tdz09%20
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул. „Цар Борис III“ № 201
София
1618
Venezuela
Contact person: Деловодство обществени поръчки
Telephone: +359 29696886 /+359 29696862
E-mail: op@eso.bg
Fax: +359 29626189
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.еso.bg

Address of the buyer profile: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.6)

Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Доставка на статични електромери“.

Reference number: ЦУ/2017/068

II.1.2)

Main CPV code
38554000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Доставка на статични електромери чрез покупка.

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“:

Обособена позиция № 2 „Доставка на електронни електромери с индекс за клас С“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на GSM/GPRS модем за дистанционен отчет на електромери“.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
38554000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG412
NUTS code: BG314
NUTS code: BG331
NUTS code: BG421
Main site or place of performance:

Складове на Възложителя: гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 3; гр. Плевен, ул. „Сторгозия” № 28; гр. Варна, кв. Възраждане 1, п/ст Варна Север; гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 17И.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на статични електромери чрез покупка.

Обособена позиция № 1 „Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“, включваща доставка на 500 броя трифазни електронни електромери с вграден, (подменяем) комуникационен модул GSM/GPRS модем и външна антена и с клас на точност за активна енергия 0,2S, окомплектовани с 15 бр. оптични глави за параметризиране и отчитане, 30 бр. допълнителен подменяем модул (за вграждане) в електромера и необходимия софтуер за параметризиране и отчитане на електромери с включен лиценз за неограничен брой инсталации и провеждане на заводски приемни изпитания и обучение за работа с устройствата.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 550 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„Доставка на електронни електромери с индекс за клас С“

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
38554000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG412
NUTS code: BG314
NUTS code: BG331
NUTS code: BG421
Main site or place of performance:

Складове на Възложителя: гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 3; гр. Плевен, ул. „Сторгозия” № 28; гр. Варна, кв. Възраждане 1, п/ст Варна Север; гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 17И.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на статични електромери чрез покупка.

Обособена позиция № 2 „Доставка на електронни електромери с индекс за клас С“

Предмет на настоящата поръчка е доставката на 1 300 броя трифазни електронни електромери с точност с индекс за клас C за активна енергия, окомплектовани с 15 бр. оптични глави за параметризиране и отчитане и необходимия софтуер за параметризиране и отчитане на електромери с включен лиценз за неограничен брой инсталации и провеждане на заводски приемни изпитания и обучение за работа с устройствата.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 380 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„Доставка на GSM/GPRS модем за дистанционен отчет на електромери“

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
32522000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG412
Main site or place of performance:

Склад на Възложителя: гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 3.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обособена позиция № 3 „Доставка на GSM/GPRS модем за дистанционен отчет на електромери“

Предмет на настоящата поръчка е доставката на 400 бр. GSM/GPRS модема за дистанционен отчет на електромери, в комплект с 430 бр. външни антени и софтуер за параметризация.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 70 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно лично състояние и критериите за подбор. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума, преведена по банков път или на каса (Информация за банковите сметки на „ЕСО“ ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация — Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php) или

— неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора; или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Стойността на всяка доставка ще бъде платена от възложителя на изпълнителя след получаване на стоката, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни и след представяне на следните документи:

а) оригинални приемо-предавателни протоколи за извършените доставки;

б) оригинална данъчна фактура за 100% стойността на приетата стока (за цялата обособена позиция), издадена не по-късно от 5 дни след датата на последния приемо-предавателен протокол за доставка.

Изпълнителят е длъжен да издава фактура за извършена доставка по договора в срок не по-късно от 5 календарни дни от подписването на последния приемо-предавателен протокол и да я представи на възложителя.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от възложителя на фактурата.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2017
Local time: 17:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 29/08/2017
Local time: 10:30
Place:

Гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, Партер, заседателна зала обществени поръчки.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/07/2017
Low Value Tender: