Poland - Warsaw: System management software package

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, July 5, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 126-256143

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Bank Polski
SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0020/DIT/17
ul. Świetokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: Elżbieta Chrobocińska
Telephone: +48 221851077
E-mail: dkrzprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.nbp.pl

Address of the buyer profile: www.zamowienia.nbp.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zamowienia.nbp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: polityka pieniężna

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rozbudowa systemu wirtualizacji pamięci masowych.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0020/DIT/17

II.1.2)

Main CPV code
48781000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu wirtualizacji pamięci masowej SAN Volume Controller SVC firmy IBM zwanego dalej „Oprogramowaniem”, w ramach którego Wykonawca:

1. Dostarczy i zainstaluje Sprzęt;

2. Zapewni udzielenie Zamawiającemu oraz odpowiednie udokumentowanie Licencji uzupełniających do Oprogramowania;

3. Zapewni udzielenie oraz odpowiednie udokumentowanie Zamawiającemu rozszerzonego wsparcia:

a) producenta Sprzętu – w odniesieniu do dostarczonego Sprzętu;

b) producenta Oprogramowania – w odniesieniu do oprogramowania do którego Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu Licencji.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
48781000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Miejsce odbioru zamówienia: NBP – Departament Informatyki i Telekomunikacji, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa oraz Centrum Przetwarzania Danych, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu wirtualizacji pamięci masowej SAN Volume Controller SVC firmy IBM zwanego dalej „Oprogramowaniem”, w ramach którego Wykonawca:

1. Dostarczy i zainstaluje Sprzęt;

2. Zapewni udzielenie Zamawiającemu oraz odpowiednie udokumentowanie Licencji uzupełniających do Oprogramowania;

3. Zapewni udzielenie oraz odpowiednie udokumentowanie Zamawiającemu rozszerzonego wsparcia:

a) producenta Sprzętu – w odniesieniu do dostarczonego Sprzętu;

b) producenta Oprogramowania – w odniesieniu do oprogramowania do którego Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu Licencji.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2016
End: 13/11/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wzór umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień ustawowych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006356

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/07/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 20/07/2017
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie NBP, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty - 100 %.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 i art. 24 ust. 11 ustawy, następujących dokumentów:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów,

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument zamówienia. Informacje dotyczące sporządzenia aktualnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu, zawiera SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-679
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
30/06/2017
Low Value Tender: