Poland - Warsaw: Surveillance and security systems and devices

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, July 4, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 125-254042

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: Joanna Molasy
Telephone: +48 221851783
E-mail: joanna.molasy@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://zamowienia.nbp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: Joanna Molasy
Telephone: +48 221851783
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.nbp.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: polityka pieniężna

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPO-JM-241-0087/DB/17

II.1.2)

Main CPV code
35120000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w szczególności:

1) demontaż istniejącego systemu SSWiN,

2) dostawa elementów systemu SSWiN zgodnie z dokumentacją wykonawczą wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami,

3) wymiana okablowania i montażu elementów SSWiN,

4) konfiguracja i uruchomienie systemu SSWiN zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

5) wywiezienie i zutylizowanie wskazanych przez Zamawiającego zdemontowanych urządzeń,

6) zintegrowanie nowopowstałego systemu z pozostałymi systemami zabezpieczeniowymi poprzez własny system integrujący lub przez obecnie wykorzystywany po odpowiedniej adaptacji,

7) przeszkolenie max 20 pracowników Zamawiającego,

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

9) wykonanie przeglądów i konserwacji w okresie trwania gwarancji.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

ul. Świętokrzyskiej 11/21 Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w szczególności:

1) demontaż istniejącego systemu SSWiN,

2) dostawa elementów systemu SSWiN zgodnie z dokumentacją wykonawczą wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami,

3) wymiana okablowania i montażu elementów SSWiN,

4) konfiguracja i uruchomienie systemu SSWiN zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

5) wywiezienie i zutylizowanie wskazanych przez Zamawiającego zdemontowanych urządzeń,

6) zintegrowanie nowopowstałego systemu z pozostałymi systemami zabezpieczeniowymi poprzez własny system integrujący lub przez obecnie wykorzystywany po odpowiedniej adaptacji,

7) przeszkolenie max 20 pracowników Zamawiającego,

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

9) wykonanie przeglądów i konserwacji w okresie trwania gwarancji.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Wykonawca wykaże, że posiada koncesję upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia lub usług ochrony mienia, realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 z późn. zm.).

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej Zamawiający zażąda koncesji upoważniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia lub usług ochrony mienia, realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku Zamawiający zażąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Jak wyżej.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 2 zamówienia (umowy) polegające na wykonaniu/modernizacji systemu zabezpieczenia technicznego, posiadającego co najmniej 700 elementów detekcyjnych w każdym zamówieniu;

2) dysponuje co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada:

a) wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2005.145.1221 j.t. z późn. zm.) oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 13.6.2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.2013.829),

b) świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828), uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

c) ważne terminowo poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych (OIN), przez kierownika Wykonawcy;

d) zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

e) co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie instalacji systemów zabezpieczeniowych;

3) w celu potwierdzenia zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych i ich przetwarzania na poziomie „zastrzeżone; Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) akredytowanym systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, spełniającym wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ma powołanego administratora tego systemu;

b) Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz ma zorganizowany pion ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) Zamawiający zażąda wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie; przy czym dowodami o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 2) Zamawiający zażąda wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

3. W celu potwierdzenia zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych Zamawiający zażąda:

1) w odniesieniu do osób wskazanych w wykazie osób, o którym mowa wyżej w pkt 2:

a) ważne terminowo poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, przez kierownika Wykonawcy oraz

b) zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

2) oświadczenia o powołaniu Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz zorganizowanym pionie ochrony, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3) oświadczenia o dysponowaniu akredytowanym systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, spełniającym wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o powołaniu administratora tego systemu.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego realizacja zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wzór umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w Siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia tych zmian.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2017
Local time: 11:00
Place:

Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. Przygotowanie oferty i realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182 poz. 1228 ze zm.). W związku z tym Zamawiający, zgodnie z art. 8 ust. 2a Ustawy określa w Siwz wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych wykonawcom w toku postępowania.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000 PLN.

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

4. Wraz z ofertą należy złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z art.25a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z póź. zm), zwaną dalej Ustawą.

5. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej z postanowieniami § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz. 1126), zwane dalej „rozporządzeniem”.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art.24 ust.1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 Ustawy.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów dla wykazania braku podstaw do wykluczenia, których Zamawiający zażąda na podstawie art.26 Ustawy:

1) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu w §5 pkt 1-6, 9;

2) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli osoba której dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt.10 rozporządzenia. 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty określone są w Siwz.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 2245887800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której był Zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a na treść Siwz w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego;

b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i pkt b).

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Poland

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
29/06/2017
Low Value Tender: