Poland - Świętochłowice: Banking services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, June 22, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 118-237466

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
Świętochłowice
41-600
Poland
Contact person: Michał Palusiński
Telephone: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Fax: +48 323491851
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.swietochlowice.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Świętochłowice przez okres 4 lat tj. od 16.7.2017 r. do 15.7.2021 r.

Reference number: ZPU.271.15.2017

II.1.2)

Main CPV code
66110000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Świętochłowice przez okres 4 lat tj. od 16.7.2017 r. do 15.7.2021 r. w tym:

— otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych,

— realizacja operacji bankowych,

— dostęp do systemu bankowości elektronicznej,

— wydawanie i obsługa kart płatniczych,

— wydanie i obsługa kart przepłaconych,

— obsługa płatności masowych,

— prowadzenie rachunku skonsolidowanego,

— lokowanie środków Zamawiającego,

— obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali płatniczych,

— udzielanie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Informacja dotycząca średniej ilości operacji bankowych zawarta jest w załączniku nr 2 do specyfikacji.

Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 3 do sp.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
66112000
66113000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Świętochłowice.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Świętochłowice przez okres 4 lat tj. od 16.7.2017 r. do 15.7.2021 r. w tym:

— otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych,

— realizacja operacji bankowych,

— dostęp do systemu bankowości elektronicznej,

— wydawanie i obsługa kart płatniczych,

— wydanie i obsługa kart przepłaconych,

— obsługa płatności masowych,

— prowadzenie rachunku skonsolidowanego,

— lokowanie środków Zamawiającego,

— obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali płatniczych,

— udzielanie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Informacja dotycząca średniej ilości operacji bankowych zawarta jest w załączniku nr 2 do specyfikacji.

Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego stanowią załącznik nr 10 do specyfikacji.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz pozostałych rachunkach bankowych złotowych objętych zamówieniem / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 086-167853

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Świętochłowice przez okres 4 lat tj. od 16.7.2017 r. do 15.7.2021 r.

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 3 lit. a), wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lit. b) i c) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument zastępujący dokument określony w pkt 5 i w pkt 6 ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument zastępujący dokument określony w pkt 6 ppkt 1) niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis.

4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.

5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczen.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
20/06/2017
Low Value Tender: