Poland - Warsaw: Furniture

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, June 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 114-229230

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul. Modlińska 197
Warszawa
03-122
Poland
Contact person: Janina Denko
Telephone: +48 225103260
E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
Fax: +48 225103189
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: http://www.bialoleka.waw.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bialoleka.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa mebli oraz wyposażenia przeznaczonego dla żłobka przy ul. Truskawkowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Reference number: UD-II-WZP-271.25.2017.JDE/PN-d

II.1.2)

Main CPV code
39100000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pt. Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej w Warszawie, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
39200000
39500000
39700000
39310000
39550000
37400000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pt. Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej w Warszawie, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, rozmieszczenie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu.

2. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. montaż wyposażenia w tym, luster, gablot, dozowników do mydła, tabliczek informacyjnych, apteczek pierwszej pomocy, tablic korkowych i magnetycznych, zegarów, rozruch sprzętu wyszczególnionego w zał. nr 5 do umowy oraz przeszkolenie Użytkownika w zakresie obsługi tych urządzeń, posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu oraz wszelkie inne dodatkowe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie, w tym m. in. obmiar z natury dla asortymentu oznaczonego l. p. 1 oraz jego wykonanie zgodnie z opisem technicznym, dostarczenie, rozmieszczenie zgodnie z zał. nr 3 do umowy oraz zgodnie ze wskazaniami Użytkownika obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do umowy oraz wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości (na sprzęt wyszczególniony w zał. nr 5 do umowy) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/08/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.2.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej:

a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji dostawy) – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:

— jedno (1) zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy) polegające na dostawie mebli, ich montażu i rozmieszczeniu mebli w obiekcie, o wartości minimum 200 000 PLN brutto.

Uwaga: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku (dostaw zamówienia podzielonego na części) pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej dostawy, a dostawa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części). Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej ( załącznik nr 7 do SIWZ).

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/07/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/09/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 25/07/2017
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, wejście A, p. I, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach, zgodnie z pkt. 4 SIWZ.

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności:

— wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ,

— wskazał okres gwarancji jakości (w przedziale od 24 miesiące (okres minimalny) do 48 miesięcy (okres maksymalny). Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji jakości w pełnych miesiącach.

3) Formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem 3 SIWZ).

4) Kserokopia wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).

5) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.6. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

6) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw dla zamówienia podstawowego w trybie art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/06/2017
Low Value Tender: