Denmark - Sorø: Road transport services

Main activities: 
Health
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, May 19, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 096-189214

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Denmark
Contact person: Pauline Dich-Johansen
Telephone: +45 93566052
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: http://www.regionsjaelland.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187039&B=RS
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187039&B=RS
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

EU-udbud af afhentning af blodprøver mv. hos de praktiserende læger og speciallæger i Region Sjælland.

II.1.2)

Main CPV code
60100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Udbuddet vedrører transport af prøver mv. fra de praktiserende læger og speciallæger i Region Sjælland til de Klinisk Biokemiske Afdelinger fordelt på 7 adresser i regionen.

Udbuddet er inddelt i tre geografiske områder svarende til tre delaftaler, jf. udbudsmaterialet. På de 3 delaftaler er der tilsammen 23 ruter, fordelt over Region Sjællands geografi, som skal køres 2 gange dagligt på de dage, hvor der er åbent i lægepraksis. Ruteoplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Delaftale 1 — Roskilde og Køge

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60100000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK02

II.2.4)

Description of the procurement:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4. Nærmere oplysninger om delaftalen, herunder ruteoplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlænges en gang med op til 12 måneder.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen kan forlænges en gang med op til 12 måneder.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Delaftale 2 — Holbæk og Kalundborg

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60100000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK02

II.2.4)

Description of the procurement:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4. Nærmere oplysninger om delaftalen, herunder ruteoplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlænges en gang med op til 12 måneder.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen kan forlænges en gang med op til 12 måneder.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Delaftale 3 — Næstved, Slagelse og Nykøbing F

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60100000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK02

II.2.4)

Description of the procurement:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4. Nærmere oplysninger om delaftalen, herunder ruteoplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlænges en gang med op til 12 måneder.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen kan forlænges en gang med op til 12 måneder.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

2) Tilbudsgivers samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Øvrige økonomiske og finansielle krav. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ad 2) Ved bruttofortjeneste forstås nettoomsætningen (ekskl. moms) fratrukket direkte omkostninger. De direkte omkostninger forstås som variable omkostninger, der knytter sig direkte til de solgte ydelser og som specifikt er en forudsætning for levering af disse. Dette indebærer f.eks. brændstofforbrug og det konkrete tidsforbrug forbundet med levering af de solgte ydelser. Generelle omkostninger såsom f.eks. afskrivning på biler, timeforbrug for kontorpersonale og huslejeudgifter indgår ikke i de direkte omkostninger.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det endvidere dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og vedlægge tilbuddet støtteerklæringen i kontraktbilag 7.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 8 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør:

Delaftale 1: 1 500 000 DKK

Delaftale 2: 1 500 000 DKK

Delaftale 3: 1 500 000 DKK

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes bruttofortjenesten som virksomhedens og disse enheders samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes bruttofortjenesten som virksomhedernes samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

Afgiver en tilbudsgiver tilbud på flere delaftaler, kræves en bruttofortjeneste, der minimum svarer til den samlede sum af de krævede bruttofortjenester for de pågældende delaftaler, der ansøges om.

Ordregiver beregner bruttofortjeneste ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomiske og Finansiel formåen — Øvrige økonomiske og finansielle krav. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

Dokumentation:

Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftaler, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til soliditetsgrad og bruttofortjeneste er opfyldt, skal de pågældende tilbudsgivere indenfor en nærmere angivet frist fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal og Øvrige økonomiske og finansielle krav er korrekte.

Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge denne erklæring, når ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dette forudsætter dog, at ansøger i ESPD, Del IV og Del V har oplyst, i hvilken database ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Beskrivelse af tilbudsgivers referencer fra andre transportopgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencen bør indeholde angivelse af kundens navn, kontaktperson hos kunden, tilbudsgivers ydelse, kontraktens værdi (beløb i danske kroner ekskl. moms) samt dato for kontraktens opstart. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og vedlægge tilbuddet støtteerklæringen i kontraktbilag 7, ligesom tilbuddet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger/dokumentation for teknisk kapacitet for den anden virksomhed.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 referencer fra veludførte transportopgaver inden for de seneste 3 år. Der skal være tale om en kontrakt/rammeaftale med en offentlig eller privat virksomhed med en værdi på minimum 0,5 million danske kroner (ekskl. moms) pr. år.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Socialt ansvar — Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 19.

Straffeattester — Leverandøren skal sikre, at de chauffører, der anvendes ved udførelsen af Ydelsen, ikke har forhold på deres straffeattester, der kan skabe tvivl om, at disse er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis.

Arbejdsudleje — I tilfælde af at arbejde, der udføres i Danmark af Leverandøren, omfattes af kildeskattelovens § 2,[1] stk. 1, nr. 3, med senere ændringer, er Leverandøren forpligtet til at fremsende oplysninger til ordregiver med henblik på afregning af skat.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2017
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted

VI.3)

Additional information:

Denne udbudsforretning gennemføres digitalt. For at modtage yderligere information om dette udbud, samt afgive tilbud, skal du registrere din interesse på følgende side:

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=RS

Al henvendelse skal således ske igennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover hvad der evt. måtte fremgå af udbudsmaterialet.

Det anbefales at anskaffe en digital signatur, da dette vil lette tilbudsgivning og endelig kontraktindgåelse. Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de afkrydsede frivillige eller obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. ESPD.

Tilbudsgivere der befinder sig i en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund, i henhold til Udbudslovens § 135-138, vil blive udelukket fra deltagelse, og kan ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Dokumentation for at en tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2 og 7, skal for danske leverandører være en Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal være udstedt senest 6 måneder inden tilbudsfristen. Vi opfordrer tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres senest på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på HYPERLINK »http://www.retsinformation.dk/« \t »_blank« www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgået til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter en ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet under punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på HYPERLINK »http://www.erhvervsstyrelsen.dk/« \t »_blank« www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
17/05/2017
Low Value Tender: