Slovakia - Bratislava: Air transport services

Main activities: 
Environment
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, May 19, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 096-189289

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 35
Slovakia
Contact person: Viera Medveďová
Telephone: +421 259562478
E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Fax: +421 259562031
NUTS code: SK01

Internet address(es):

Main address: http://www.minzp.sk

I.2)

Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín.

Reference number: MŽP/NL 03/2017

II.1.2)

Main CPV code
60400000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom.

Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 603 899.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
63510000
60100000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

... a ďalších 8 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom.

Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Najnižšia odplata za služby súvisiace so zabezpečením letenky bez DPH / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Najnižšia odplata za služby súvisiace so zabezpečením cestovného lístka na vlak bez DPH / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Najnižšia odplata za služby súvisiace so zabezpečením cestovného lístka na autobus bez DPH / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Najnižšia cena za storno vystavenej letenky nad rámec storno poplatku bez DPH / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Najvyššia výška bonusu za každých 10 000 EUR obratu bez DPH / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Najnižšia cena poplatku za zmenu letenky po jej vystavení bez DPH / Weighting: 10

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 603 899.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kvalita životného prostredia.

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 4 zákona o verejnom o verejnom obstarávaní. Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať ekonomické a finančné postavenie uchádzačov podľa § 33 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k podmienkam ekonomického a finančného postavenie uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Neuplatňuje sa.

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Vzhľadom na technické dôvody oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (obmedzený počet znakov), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v tomto bode vpísať všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ tieto dodatočné informácie uvádza v súťažných podkladoch v časti A4.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2017
Local time: 11:00
Place:

Otváranie časti ponúk označených slovom „Ostatné“ a časti ponúk označených slovom „Kritériá“ vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bude neverejné.

Information about authorised persons and opening procedure:

Neuplatňuje sa.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 80 000 EUR. Podrobnosti ohľadom podmienok zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože potreba koordinácie jednotlivých častí by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 13.6.2017, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Informácie, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejniť podľa zákona o verejnom obstarávaní sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/05/2017
Low Value Tender: