Poland - Częstochowa: Road transport services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, May 19, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 096-189262

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Poland
Contact person: Marta Pietruczuk
Telephone: +48 343673674
E-mail: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalparkitka.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Reference number: DAZ.26.051.2017

II.1.2)

Main CPV code
60100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną zleconych przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60100000
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Terytorium Polski.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną zleconych przez Zamawiającego w następujących zakresach:

1) przewóz chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

2) przewóz chorych do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu kontynuowania leczenia,

3) transport chorych nie zdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu,

4) transport chorych do innej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena: waga 60

Czas podstawienia samochodu zastępczego: waga 40

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: posiada aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).

Wymóg ten nie dotyczy Wykonawców, którzy w statucie działalności posiadają zadania świadczenia usług transportu sanitarnego. Warunek dotyczy transportu specjalistycznego, lekarskiego i podstawowego.

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, należy złożyć:

— wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku Nr 8 do SIWZ.

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

— Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku Nr 8 do SIWZ.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wg wzoru w Załączniku Nr 8 należy wypełnić zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej – https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1 pkt.23 uPzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) warunek określony w §V ust. 2 pkt. 1) winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych, pozostałe warunki udziału Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winni spełniać łącznie;

b) dokumenty potwierdzające brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w § VII ust. 3 SIWZ musi wykazać każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w §VII ust. 4 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada minimum 5 środków transportu przeznaczonych do realizacji zamówienia, spełniających wszystkie wymagania określone ustawą: z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 125, poz. 1907 z późn. zmianami), ustawą z dnia 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.), posiadających aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) oraz spełniających dodatkowe warunki dla pojazdów uprzywilejowanych, określone w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2022 z późn. zm.).

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zasadach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/07/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 03/07/2017
Local time: 11:15
Place:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, pokój 3.29, II p.,budynek D.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Marzec 2020 r.

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w §5 ust. 2 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na uprzywilejowanie w ruchu drogowym wykorzystywanych zgodnie z art. 53 ustawy z 20.6.1997 – Prawo o ruchu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.128 z późn. zm.)

Wymóg ten nie dotyczy Wykonawców, którzy w statucie działalności posiadają zadania świadczenia usług transportu sanitarnego. Warunek dotyczy transportu specjalistycznego, lekarskiego i podstawowego.

2) Wykazu pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z § VII SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi: 20 000 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

1) formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał) - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny zaoferowanej w załączonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym.

Formularz ofertowy powinien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty;

2) opis przedmiotu zamówienia , stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ;

3) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał) - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego;

Formularz asortymentowo-cenowy powinien być umieszczony bezpośrednio za formularzem ofertowym;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego , o którym mowa §VII, ust. 8 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ,

5) pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) - podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;

6) dowód wpłaty wadium.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 964 z późn. zm.),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238).

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
18/05/2017
Low Value Tender: