Czech Republic - Olomouc: Public road transport services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, May 19, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 096-189981

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Olomoucký kraj
60609460
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc
779 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Martin Abrahámek
Telephone: +420 515917652
E-mail: abrahamek@grantika.cz
Fax: +420 515917660
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.kr-olomoucky.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj
Additional information can be obtained from another address:
Erste Grantika Advisory, a.s.
25597001
Jánská 448/10
Brno
602 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Martin Abrahámek
Telephone: +420 515917652
E-mail: abrahamek@grantika.cz
Fax: +420 515917660
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.grantika.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace
72556064
Jeremenkova 1191/40b
Olomouc
779 11
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jaroslav Tomík
E-mail: kidsok@kidsok.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.kidsok.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

I.6)

Main activity
Other activity: služby pro širokou veřejnost

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou – oblast Olomoucko SV.

II.1.2)

Main CPV code
60112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s cílem zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, oblast Olomoucko SV v délce trvání deseti let (dále jen „veřejné služby“ či „předmět zakázky“). Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Za tímto účelem bude s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o poskytování veřejných služeb v přepravě veřejnou osobní linkovou dopravou cestujících.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60112000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucký kraj – oblast Olomoucko severovýchod.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s cílem zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, oblast Olomoucko SV v délce trvání deseti let (dále jen „veřejné služby“ či „předmět zakázky“). Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Za tímto účelem bude s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o poskytování veřejných služeb v přepravě veřejnou osobní linkovou dopravou cestujících.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ předložením:

a) ve vztahu k České republice výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V daném případě se jedná o předložení dokladů prokazujících získání zejména následujících živnostenských oprávnění:

— Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče dle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“),

c) dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Účastník předloží u osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (tedy u odpovědného zástupce), doklad osvědčující odbornou způsobilost pro osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče podle ust. § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“).

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli zadavateli ve lhůtě pro podání nabídky jistotu ve výši 1 400 000 CZK.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2017
Local time: 10:15
Place:

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova 1191/40b, 779 11 Olomouc-Hodolany.

Information about authorised persons and opening procedure:

V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 ZZVZ mají účastníci zadávacího řízení právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Za každého účastníka, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být osoba oprávněná účastníka zastupovat, kterou je její statutární orgán nebo jiná osoba písemně zmocněná účastníkem.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
17/05/2017
Low Value Tender: