Poland - Łódź: Surface work for roads

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, April 21, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 078-150120

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Poland
Contact person: Magdalena Filipczak
Telephone: +48 422726431
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Poland
Contact person: Magdalena Filipczak – w zakresie procedury przetargowej
Telephone: +48 422726431
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przebudowa ulicy Więckowskiego od al. Włókniarzy do działki Nr 28 – zaprojektuj i wybuduj.

Reference number: ZIM-DZ.3321.22.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233220

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy ulicy Więckowskiego w Łodzi na odcinku od Al. Włókniarzy do działki Nr 28. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany sporządzić kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, powykonawczą wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i oświadczeniami zgodnymi z prawem budowlanym. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, miejsc postojowych, organizacji zieleni, w dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71320000
45111000
45111200
45112000
45112710
45230000
45231300
45231100
45232000
45232310
45232410
45233000
45233221
45233290
45233320
45232452

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL113
Main site or place of performance:

Łódź

ulica Więckowskiego na odcinku od Al. Włókniarzy do działki Nr 28.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy ulicy Więckowskiego w Łodzi na odcinku od al. Włókniarzy do działki Nr 28. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany sporządzić kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, powykonawczą wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i oświadczeniami zgodnymi z prawem budowlanym. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, miejsc postojowych, organizacji zieleni, w dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

2.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie

i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości i rękojmi / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2017
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że znajdują się w TOMIE I – SIWZ.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 – TOM I SIWZ – wysokość wadium 11 500,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono– na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych ):

— wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego.

— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

— wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego.

— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego.

— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. opisanej w pkt. 6.3.3.2 SIWZ. Formularz wraz z oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy dwóch dróg publicznych na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto;

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmuje przebudowę/budowę/rozbudowę dróg publicznych na terenie miejskim oraz załączyć dowody, czy usługi te zostały wykonane należycie.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia– TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zgodnie z Formularzem Aktu Umowy – TOM II SIWZ.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3 a Ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Formularzu Aktu umowy –TOM II SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2017
Local time: 12:00
Place:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ul. Piotrkowska 175, pok 308.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Oświadczenie, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału– Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (tzw JEDZ). Zamawiający ( na swojej stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu) przekazuje plik JEDZ w formacie xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez wykonawcę, wydrukowany, podpisany i załączony do oferty. Zasady importowania pliku JEDZ w formacie xml oraz zasady jego uzupełniania oraz forma w jakiej dokument ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10, oraz w pkt 12.2. – TOM I – SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udział w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 w spraw i rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Termin realizacji przedmiotu umowy – 31.10.2017 r. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nieinszym polu Zamawia jacy wskazuje, że informacje na temat terminów i zasad składania odwołań znajdują się w pkt 23 – TOM I -SIWZ.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
20/04/2017
Low Value Tender: