Poland - Kielce: Construction, foundation and surface works for highways, roads

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, April 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 077-148215

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: mgr inż. Ewa Goraj
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL331

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szdw.kielce.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Reference number: Postępowanie nr 23

II.1.2)

Main CPV code
45233000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w podziale na dwa zadania częściowe:

Zadanie nr 1:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” – etap I, km 3 +742 – 9+600

Zadanie nr 2:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” – etap II, km 9+ 600 – 26+014.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” – etap I, km 3 +742 – 9+600

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45111000
45111200
45312311
45231000
45231300
45231400
45232100
45232130
45232310
45232410
45233000
45233220
45233221
45233253
45233290
45233292
45232440
45232452
45262210
45223500
45232451
45221111

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres robót budowlanych:

W ramach w/w robót przewiduje się:

— Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 Suków – Daleszyce oraz obwodnicę Sukowa w km 3+742 ÷ 9+600, klasa drogi G, droga jednojezdniowa o szerokości jezdni ok. 7,0 m ( 2 x 3,5 m ), obustronne pobocza o szer. ok.1,25 m, prędkość projektowa 50 km/h ( obszar zabudowany ), 70 km/h (poza obszarem zabudowanym ), kategoria ruchu KR-4,

— Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy Sukowa,

— Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi,

— Budowę dróg dojazdowych,

— Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych,

— Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,

— Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

— Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,

— Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych,

W km 6+323,64 na rzece Lubrzance obiekt trzyprzęsłowy MD-1, wraz z regulacją na długości ok. 70 m i umocnieniem koryta rzeki,

W km 8+046,74 na rzece Warkocz obiekt trzyprzęsłowy MD-2, wraz z przełożeniem na długości ok. 50 m i umocnieniem koryta rzeki,

— Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

— Przebudowę sieci energetycznych,

— Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi,

— Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna sieć sanitarna,

— Budowa parkingu,

— Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce”

Zamawiający planuje uzyskać decyzję ZRID do 31.8.2017 r.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020 Oś priorytetowa II Nowoczesna.

II.2.14)

Additional information

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 700 000 PLN.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” – etap II, km 9+ 600 – 26+014

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45111000
45111200
45312311
45231000
45231300
45231400
45232100
45232130
45232310
45232410
45233000
45233220
45233221
45233253
45233290
45233292
45232440
45232452
45262210
45223500
45232451
45221111

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres robót budowlanych:

W ramach w/w robót przewiduje się:

— Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 Suków – Daleszyce oraz obwodnicę Sukowa w km 9+600 ÷ 26+014, klasa drogi G, droga jednojezdniowa o szerokości jezdni ok. 7,0 m ( 2 x 3,5 m ), obustronne pobocza o szer. ok.1,25 m, prędkość projektowa 50 km/h ( obszar zabudowany ), 70 km/h (poza obszarem zabudowanym ), kategoria ruchu KR-4,

— Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy Daleszyc,

— Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi,

— Budowę dróg dojazdowych,

— Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych,

— Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,

— Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

— Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,

— Przebudowę obiektów mostowych,

— Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

— Przebudowę sieci energetycznych,

— Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

— Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna sieć sanitarna,

— Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce”

Zamawiający planuje uzyskać decyzję ZRID do 31.8.2017 r.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020 Oś priorytetowa II Nowoczesna.

II.2.14)

Additional information

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 400 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1:

2.1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

2.2) lit. b, c i d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 1 lit. a) dotyczącej tych podmiotów.

3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (forma dokumentu oryginał).

5. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda zastosowania zapisów określonych w art. 22 a pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

7. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 2 500 000 PLN (na każde zadanie).

Wykonawca składający ofertę na oba zadania musi wykazać, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 5 000 000 PLN.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone-Załącznik nr 8 „Wykaz robót budowlanych”-forma dokumentu oryginał, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty;

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami-Załącznik nr 9 „Potencjał kadrowy”- forma dokumentu oryginał. (formularz należy wypełnić na każde wybrane zadanie częściowe).

2. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia-Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (forma dokumentu oryginał).

3. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których zdolności te są wymagane.

5. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

6. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni Wykonawca, podmiot na którego sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli dotyczący zdolności technicznej i zawodowej i zawodowej jeżeli wykaże:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiednie Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował budowę lub rozbudowę drogi klasy minimum G o wartości minimum 25 000 000 PLN brutto.

Spełnienie powyższego warunku uprawnia do złożenia oferty na wybrane zadanie lub na oba zadania.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał kadrowy (na każde zadanie):

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej:

— Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy, rozbudowy drogi klasy minimum G o długości odcinka co najmniej 5,0 km.

— Kierownik Robót Drogowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie drogi klasy minimum G o długości odcinka co najmniej 3,0 kilometrów.

— Kierownik Robót Mostowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji min. 1 inwestycji dotyczącej budowy, rozbudowy obiektu inżynierskiego typu: most, wiadukt, estakada.

Wykonawca składający ofertę na oba zadania musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone na każde zadanie, tzn. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione powyżej odpowiednio dla każdego zadania.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65).

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2017
Local time: 11:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/11/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2017
Local time: 12:00
Place:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna pokój nr 215.

Information about authorised persons and opening procedure:

1)Otwarcie ofert jest jawne.

2)Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3)Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szdw.kielce.com.pl informacje dotyczące:

a)kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)firm oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

c)ceny, terminu wykonania,

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/04/2017
Low Value Tender: