Poland - Łódź: Roadworks

Main activities: 
Other
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, April 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 077-148363

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 056-103056)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Poland
Contact person: Hanna Prokopek
Telephone: +48 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Fax: +48 426162290
NUTS code: PL11

Internet address(es):

Main address: www.zdw.lodz.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów – Rokiciny”.

Reference number: DZ.342.11.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233140

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych, których zakres obejmuje:

—rozbudowę drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G na odcinku od km 8+280,00 do km 12+630,41;

—rozbiórkę i budowę jezdni;

—rozbudowę skrzyżowań;

—rozbiórkę i budowę zjazdów w ciągu drogi;

—budowę odcinków kanalizacji deszczowej;

—budowę chodników;

—budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

—budowę zatok autobusowych;

—przebudowę przydrożnych rowów drogowych otwartych;

—rozbiórkę i budowę przepustów drogowych;

—reprofilację rowów melioracyjnych;

—budowę oświetlenia drogi;

—budowę kanału technologicznego;

—usunięcie kolizji z siecią energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacją sanitarną;

—wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej rozbudowy;

—wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
18/04/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 056-103056

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Pkt [2] ppkt 5
Instead of:

5) Kierownik budowy

posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem,

posiada minimum 24 m-ce doświadczenia w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej po uzyskaniu uprawnień w okresie ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert (zgodnie z wymogami u Prawo budowlane oraz Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown. Dz.U. z 2014 poz.1278) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 2 zad. o wartości min. 5 000 000 PLN (brutto) każde zadanie polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg publicznych pod ruchem (zgodnie z Rozporz. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, j.t. Dz.U. z 2016 poz.124) klasy min. G w tym jedno zadanie o dł. dróg min.3 km,

Read:

5) Kierownik budowy

posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem,

posiada minimum 24 m-ce doświadczenia w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej po uzyskaniu uprawnień w okresie ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert (zgodnie z wymogami u Prawo budowlane oraz Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown. Dz.U. z 2014 poz.1278) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 2 zad. o wartości min. 5 000 000 PLN (brutto) każde zadanie polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg publicznych (zgodnie z Rozporz. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, j.t. Dz.U. z 2016 poz.124) klasy min. G w tym jedno zadanie o dł. dróg min.3 km,

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 27/04/2017
Local time: 13:00
Read:
Date: 05/05/2017
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 27/04/2017
Local time: 13:15
Read:
Date: 05/05/2017
Local time: 13:15

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: