Poland - Warsaw: Exhibition, fair and congress organisation services

Main activities: 
Recreation, culture and religion
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Thursday, April 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 077-149438

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
Warszawa
00-464
Poland
Telephone: +48 222411714
E-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl
Fax: +48 222411715
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.nid.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kancelaria Radców Prawych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy
ul. Mickiewicza 9 lok. U4
Warszawa
01-517
Poland
Contact person: mec Lidia Szczęsna
Telephone: +48 222411714
E-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl
Fax: +48 222411715
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.nid.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: instytucja kultury

I.5)

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kompleksowa organizacja i obsługa 41.sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w dniach 2-12.7.2017 r. w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Reference number: ZP/NID/10/2017

II.1.2)

Main CPV code
79950000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa 41.sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w dniach 2-12.7.2017 r. w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

2. Zamówienie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 EUR, do których zastosowanie mają przepisy art. 138g i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

3. Usługa, jako wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE zaliczana jest do kategorii „usług społecznych i innych szczególnych usług”.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 6 155 308.08 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79952100
79956000
79822500
79951000
55300000
79540000
79530000
79710000
85121000
90911200
79800000
39294100
60000000
60171000
63511000
32412110
66510000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa 41.sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w dniach 2-12.7.2017 r. w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”).

3. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z informacjami zawartymi w IWZ.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 11 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem pozostałych terminów wynikających z OPZ i wzoru umowy.

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
End: 11/08/2017

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zamówień dokonywanych przez Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 11 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem pozostałych terminów wynikających z OPZ i wzoru umowy.

2. Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 5 SIWZ stosownie do art. 29 ust. 3 a uPzp wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI IWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp), które wystąpiły w odpowiednim okresie w art. 24 ust. 7 uPzp.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena – waga 60, Dodatkowe doświadczenie – waga 40. Sposób oceny ofert w powyższych kryteriach został opisany w Rozdziale XVI IWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 175 000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia został opisany w IWZ.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni – Rozdział XII IWZ.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi zal 8 do IWZ oraz w OPZ (zal. 7 do IWZ).

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących przepisów uPzp w zakresie:

wyjaśnienie treści siwz – art. 38 uPzp

oświadczeń i dokumentów – art. 26 ust. 3-4 uPzp

rażąco niskiej ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych – art. 90 uPzp

badania i oceny ofert – art. 87 uPzp

wykluczenia z postępowania – art. 24 uPzp

odrzucenia oferty – art. 89 uPzp

unieważnienia postępowania – art. art. 93 uPzp

informacji o wyniku postępowania – art. 92 uPzp oraz inne wskazane w IWZ.

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 05/05/2017
Local time: 09:00

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Oferta powinna zawierać:

a) formularz ofertowy (zal. 1 do IWZ),

b) formularz cenowy (zal. 2 do IWZ).

2. Do oferty Wykonawca załączy:

a) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX;

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą) – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego (oryginał);

d) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, o których mowa w IWZ (jeśli dotyczy);

e) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

f) fakultatywnie, formularz Doświadczenie Wykonawcy (zal 10 do IWZ).

3. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przewidziane w § 16 wzoru umowy (zal 8 do IWZ).

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia – § 8 wzoru umowy.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/04/2017
Low Value Tender: