Poland - Toruń: Construction work

Main activities: 
Urban railway / light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, April 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 077-149443

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Poland
Contact person: Mikołaj Stefański
Telephone: +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Fax: +48 566555339
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.mzk.torun.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.mzk.torun.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Roboty budowlane dla Projektu pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”.

Reference number: MZK.D-251-4/17

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 roku prawo budowlane, (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, dalej jako upb) polegających na budowie i przebudowie infrastruktury w ramach Projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” oraz z wykonaniem innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45100000
45112710
45232451
45233252
45234120
45233140
45234116
45300000
45233222
45234000
45234126
45234128
45310000
45315300
45231400
71000000
71320000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Ul. Aleja św Jana Pawła II oraz Wały gen. Sikorskiego w Toruniu.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 roku prawo budowlane, (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, dalej jako upb) polegających na budowie i przebudowie infrastruktury w ramach Projektu „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” oraz z wykonaniem innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania, tj. w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Projektu, dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, dokumentację powykonawczą;

2) opracowanie kompletnej analizy ruchowej z prognozą ruchu;

3) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zezwoleń przewidzianych przepisami prawa, koniecznych dla optymalnej realizacji Zadania;

4) przygotowanie wizualizacji, które powinny poprzedzać wykonanie dokumentacji projektowej;

5) opracowanie ekspertyzy dendrologicznej;

6) wykonanie koncepcji zadaszenia i wyposażenia platform przystankowych w węźle przesiadkowym;

7) sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub decyzji pozwolenia na budowę (zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego) i jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego (inwestora);

8) sprawowanie nadzoru autorskiego;

9) wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania robót i zrealizowania Zadania, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie infrastruktury (zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego) objętej Zadaniem i faktycznej możliwości eksploatowania tej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem;

10) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń itd. wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do odbioru robót budowlanych i użytkowania infrastruktury objętej Zadaniem;

11) uczestnictwo przy odbiorze robót budowlanych i wszelkich czynnościach mających na celu rozpoczęcie użytkowania infrastruktury objętej Zadaniem zgodnie z przepisami prawa;

12) wykonanie wszelkich działań koniecznych do przejęcia przez Zamawiającego robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz eksploatacji obiektów objętych w/w robotami, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca wykonując projekt budowlany będzie zobowiązany uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, przygotowanymi i opublikowanymi przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) wydanymi przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), zmienionymi zgodnie z treścią Warunków Szczególnych, z uwzględnieniem wszelkich dokumentów określających Zadanie i warunki jego realizacji.

Publikacja „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę” udostępniana jest m.in. przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, adres: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334 IIIp., budynek KIG, e-mail: biuro@sidir.pl, strona www: http://sidir.pl/ksiegarnia, tel./faks: +48 22 826 16 72.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Okres realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 75

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP w zakresie:

1) usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym;

2) drogowych robót odtworzeniowych;

3) drogowych robót odtworzeniowych (chodniki);

4) robót związanych z odwodnieniem terenu;

5) robót rozbiórkowych;

6) usług związanych z tymczasową organizacją ruchu (m. in. zastępczej komunikacji publicznej).

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPKP.03.05.02-IZ.00-04-16P/17.

II.2.14)

Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o SIWZ należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie, ustawie PZP lub PZP należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1 PZP;

2) spełniają warunki, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

2.1. Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie odrębny JEDZ składa każdy z Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów JEDZ.

2) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.16 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016,poz.1126) w par. 5 pkt 1 (informacja z KRK), 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego), 3 (zaświadczenie ZUS), 4 (odpis z rejestru), 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, itp.), 6 (oświadczenie dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie), 9 (oświadczenia dot. podatków i opłat lokalnych), szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt 4.3, z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. Rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibie na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt1 ww. Rozporządzenia). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wskazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia) również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą, że:

1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

2) w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – posiadali co najmniej w jednym roku roczny obrót nie mniejszy niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);

3) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

1. Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

2) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1) Oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca wykaże, że zrealizował w sposób należyty co najmniej:

(i) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, Wymaga się aby zrealizowane zamówienie (roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej 20.000.000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto),

i

(ii) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 1 zamówienie na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, przy czym: zrealizowane zamówienie (w zakresie ww. usług projektowych) opiewało na kwotę co najmniej 700.000 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto)

albo

(iii) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 1 zamówienie w zakresie „zaprojektuj i wybuduj” – polegające na wykonaniu usług projektowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego oraz budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną. Wymaga się aby zrealizowane zamówienie (w zakresie „zaprojektuj i wybuduj” – obejmujące usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej 20.700.000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych brutto).

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniającymi wymagania określone w pkt 3.2.3 ppkt 2 SIWZ w zakresie wykształcenia, doświadczenia oraz posiadanych uprawnień, tj.:

1) Przedstawicielem Wykonawcy;

2) Projektantem – Kierownikiem Zespołu Projektowego;

3) Zespołem Projektowym – minimum 5 osób, bez Kierownika Zespołu Projektowego, w skład którego wchodzą osoby spełniające wymagania szczegółowo opisane w SIWZ, w tym posiadające uprawnienia projektowe w specjalnościach:

— drogowej (takie uprawnienia musi posiadać minimum dwóch członków Zespołu Projektowego);

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

4) Kierownikiem budowy;

5) Zespołem kierowników robót – minimum 4 osoby, bez Kierownika budowy, w skład którego wchodzą osoby spełniające wymagania szczegółowo opisane w SIWZ, w tym posiadające uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:

— drogowej;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

1. Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

2) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (o ile Wykonawca osobno wykazuje doświadczenie w zakresie robót budowlanych i usług projektowych) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Wadium w wysokości: 1.000.000 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu – na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 z adnotacją Wadium – nr MZK.D-251-4/17: roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) dla Projektu „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II (...)”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ust. z dn. 9.11.00r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016,poz.359).

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1 PZP,

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2017
Local time: 12:30
Place:

MZK w Toruniu Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26, Sala Narad NOT (wejście A).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Procedura odwrócona: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa PZP, tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Unieważnienie postępowania: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
18/04/2017
Low Value Tender: