Poland - Stalowa Wola: Construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, April 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 077-148210

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Stalowa Wola
181801 1
ul. Wolności 7
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Dariusz Hofman, Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 9, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
Telephone: +48 156433432
E-mail: dhofman@stalowawola.pl
Fax: +48 156433432
NUTS code: PL326

Internet address(es):

Main address: http://bip.stalowawola.pl/

Address of the buyer profile: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli.

Reference number: OKZ–V.271.27.2017

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Budowa skrzyżowania typu rondo ul. Solidarności z ul. Energetyków.

Zakres robót obejmuje:

— budowa skrzyżowania typu rondo (ul. Energetyków km od 51+201,41 do 51+340,31, ul. Solidarności od km 1+828,68)

— budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudowa sieci wodociągowych,

— przebudowa sieci ciepłowniczej,

— budowa oświetlenia drogowego,

— przebudowa sieci i urządzeń energetycznych,

— przebudowa sieci teletechnicznych,

Czynności wykonywane podczas realizacji zamówienia wymagające zatrudnienia po stronie wykonawcy pracowników na umowę o pracę:

— roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

Kluczowa część zamówienia którą wykonawca zobowiąże się wykonać samodzielnie: roboty związane z wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchni drogowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej tj. przedmiarach, projekcie oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45111200
45111220
45111290
45111300
45112210
45112710
45200000
45231300
45232130
45232451
45233120
45233220
45233221
45233222
45233290
45233320
45310000
45314200
45111213
45230000
45231400
45232100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL326
Main site or place of performance:

Ul. Solidarności z ul. Energetyków w Stalowej Woli.

II.2.4)

Description of the procurement:

— Budowa skrzyżowania typu rondo ul. Solidarności z ul. Energetyków.

Zakres robót obejmuje:

— budowa skrzyżowania typu rondo (ul. Energetyków km od 51+201,41 do 51+340,31, ul. Solidarności od km 1+828,68)

— budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudowa sieci wodociągowych,

— przebudowa sieci ciepłowniczej,

— budowa oświetlenia drogowego,

— przebudowa sieci i urządzeń energetycznych,

— przebudowa sieci teletechnicznych,

Czynności wykonywane podczas realizacji zamówienia wymagające zatrudnienia po stronie wykonawcy pracowników na umowę o pracę:

— roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

Kluczowa część zamówienia którą wykonawca zobowiąże się wykonać samodzielnie: roboty związane z wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchni drogowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej tj. przedmiarach, projekcie oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

Kody CPV:

— 45000000-7 – Roboty budowlane,

— 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

— 45110000-1 – Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad,

— 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

— 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu,

— 45111290-7 – Roboty przygotowawcze do świadczenia usług,

— 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe,

— 45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

— 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne,

— 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

— 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej,

— 45232451-8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe,

— 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg,

— 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

— 45233221-4 – Malowanie nawierzchni,

— 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

— 45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych,

— 45233320-8 – Fundamentowanie dróg,

— 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

— 45314200-3 – Instalacja infrastruktury kablowej,

— 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

— 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

— 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

— 45232100-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,

— 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów,

— 45232310-8 – Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,

— 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

— 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

— 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,

— 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane,

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres Gwarancji i Rękojmi / Weighting: 28
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Jakość (rury) / Weighting: 2
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.05.04.00-18-0004/16.

II.2.14)

Additional information

Realizowane w ramach projektu: /Mobilny MOF Stalowej Woli/ zadanie /Zakup autobusów / elektrycznych i spełniających normy spalania EURO VI /, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz przebudowa infrastruktury drogowej w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego/.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

3. W celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada:

1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art 24 ust 5 pkt 1-4 oraz 8.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 2 000 000 zł,

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 6 czerwca 2017 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”.

3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty

4. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej:

— 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem tj. roboty budowlane w zakresie budowy dróg o wartości minimum 3 000 000 zł brutto w ramach którego wykonano skrzyżowanie dróg typu rondo,

co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) w zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:

— kierownikiem budowy w branży drogowej bez ograniczeń,

— kierownikiem robót w branży elektrycznej bez ograniczeń,

— kierownikiem robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) w zakresie dysponowania sprzętem technicznym warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:

— samochodem samowyładowczym o ładowności min. 10T,

wytwórnią stacjonarną (otaczarką) do wytwarzania mieszanek mineralno –asfaltowych,

rozściełaczem masy bitumicznej,

walcem statycznym stalowym,

walcem drogowym ogumionym,

skrapiarką do bitumu,

zagęszczarką wibracyjną powierzchniową o ciężarze min. 500 kg,

— koparką,

— zagęszczarka wibracyjną,

— szlifierkami do cięcia wyrobów betonowych (krawężniki, kostka brukowa),

— agregatem prądotwórczym;

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/06/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 06/06/2017
Local time: 12:15
Place:

Urząd Miasta w Stalowej Woli, sala nr 17, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), do 20 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie:

— roboty ziemne,

— roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych i robót brukarskich,

— roboty związane z budową kanalizacji deszczowej,

— roboty związane z budową oświetlenia drogowego

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1-5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę;

2) dowód wniesienia wadium;

3) parafowany wzór umowy;

4) kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną – obowiązkowy ( poza pozycjami dotyczącymi branży sanitarnej – poz. 2.11, 2.12 na które kosztorys jest fakultatywny)

2. Do oferty wykonawca winien dołączyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez wykonawcę;

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez podmiot oddający zasoby (jeżeli dotyczy);

3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Zamawiający przeprowadzi procedurę w trybie art. 24 aa

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów ani nie zawiera umowy ramowej

Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
18/04/2017
Low Value Tender: