Poland - Warsaw: Construction work for highways

Main activities: 
Other
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for one or more lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, April 19, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 076-146626

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Skarb Państwa-Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Polska
Telephone: +48 222092361
E-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Fax: +48 222092474
NUTS code: PL12

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gddkia.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania.

Reference number: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233130

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:

— S7 Obwodnica Białobrzegów;

— DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;

— DK 50 Przęsławice – Grójec.

Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:

— DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;

— DK 92 przejście przez Błonie;

— DK 92 przejście przez Święcice;

— DK 92a Rondo Kuznocin – most nad Bzurą.

Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:

— S7 Węzeł Modlin – Trębki;

— DK 7 Załuski – Przyborowice;

— DK 7 Załuski – Trębki.

Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:

— DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;

— DK 7 Łomianki – Warszawa.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233220
45112100
45232451
45233221
34928110
34996000
45233142
45233140

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL12
Main site or place of performance:

Polska, woj. mazowieckie.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:

— S7 Obwodnica Białobrzegów;

— DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;

— DK 50 Przęsławice – Grójec.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 130
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł, 00/100)

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233220
45112100
45232451
45233221
34928110
34996000
45233142
45233140

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL12
Main site or place of performance:

Polska, woj. mazowieckie.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:

— DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;

— DK 92 przejście przez Błonie;

— DK 92 przejście przez Święcice;

— DK 92a Rondo Kuznocin – most nad Bzurą.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 130
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100)

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233220
45112100
45232451
45233221
34928110
34996000
45233142
45233140

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL12
Main site or place of performance:

Polska, woj. mazowieckie.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:

— S7 Węzeł Modlin – Trębki;

— DK 7 Załuski – Przyborowice;

— DK 7 Załuski – Trębki.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 140
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100)

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233220
45112100
45232451
45233221
34928110
34996000
45233142
45233140

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL12
Main site or place of performance:

Polska, woj. mazowieckie.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:

— DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;

— DK 7 Łomianki – Warszawa.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 110
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł, 00/100)

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy – o określonych poniżej parametrach

b) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1. 3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadanie nr 1 i 4:

1.Wykonawcy:

1)wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości min. 7 milionów PLN brutto.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

2.Osób:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenia przy realizacji dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości min. 7 milionów PLN brutto, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku:

— Kierownika Robót drogowych,

— Kierownika Budowy,

— Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Zadanie nr 2 i 3:

1.Wykonawcy:

1) wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości min. 13 milionów PLN brutto.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

2) Osób:

1)osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenia przy realizacji dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej wartości min. 13 milionów PLN brutto, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku:

— Kierownika Robót drogowych,

— Kierownika Budowy,

— Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie

z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2017
Local time: 11:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2017
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VIII piętro pok 824.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust.5 pkt. 1 i 4 Pzp.

2.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 ust. 2dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ. W zakresie części IV Jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa wart. 86ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

8. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/04/2017
Low Value Tender: