Poland - Stalowa Wola: Road construction works

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, April 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 075-144474

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 037-066419)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Gmina Stalowa Wola
181801 1
ul. Wolności 7
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Dariusz Hofman/Rafał Kozłowski, Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 9, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
Telephone: +48 156433562
E-mail: dhofman@stalowawola.pl
Fax: +48 156433432
NUTS code: PL326

Internet address(es):

Main address: http://bip.stalowawola.pl/

Address of the buyer profile: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami (...).

II.1.2)

Main CPV code
45233120

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli.

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli.

2. Etapy wykonywanych prac:

I etap:

Sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

II etap:

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/04/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 037-066419

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2)
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa: wadium
Instead of:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 18.4.2017 do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.), tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804).

Read:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) do 20.4.2017, do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804).

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/04/2017
Local time: 12:00
Read:
Date: 20/04/2017
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/04/2017
Local time: 12:15
Read:
Date: 20/04/2017
Local time: 12:15

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: