Poland - Wrocław: Highway maintenance work

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, April 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 075-144391

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
53-139
Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Telephone: +48 713347388
E-mail: jcetkowska@gddkia.gov.pl
Fax: +48 713347363
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gddkia.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 5, 36, 94 na terenie Rejonu w Wołowie, z podziałem na Zadania.

Reference number: O.WR.D-3.2412.66.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233139

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 5, 36, 94 na terenie Rejonu w Wołowie

z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – roboty na nawierzchniach bitumicznych;

Zadanie 2 – roboty na nawierzchniach betonowych;

Zadanie 4 – prace utrzymaniowe;

Zadanie 5 – prace elektro-energetyczne.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 11 931 955.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie 1 – roboty na nawierzchniach bitumicznych;

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233142

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Roboty na nawierzchniach bitumicznych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika robót / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 4 470 650.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. roboty na nawierzchniach bitumicznych.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie 2 – roboty na nawierzchniach betonowych

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233260

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Roboty na nawierzchniach betonowych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika robót / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 432 150.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. roboty na nawierzchniach betonowych,

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
90600000
71631480
77310000
45232451
77211300
45500000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Roboty na nawierzchniach betonowych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika robót / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 5 927 345.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, oczyszczanie urządzeń drogowych, prace związane z odwodnieniem, patrolowanie.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie 5: prace elektro-energetyczne.

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
50230000
45316000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Prace elektro-energetyczne.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika robót / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 101 810.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. prace elektro-energetyczne.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.1), Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3).

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

3.Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 8.2. Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

4.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w Sekcji III.1.1) pkt 3, może przedstawić dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

6.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Sekcji III.1.1) pkt 5.

7.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a)nie podlega wykluczeniu z postępowania; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu

8.Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.1.1) pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego „JEDZ”.

JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α części IV formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 7.

11.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania postąpić zgodnie z pkt 9.5 IDW.

12.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7.2) IDW.

14.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt. 13, Sekcji III.1.2) pkt. 2 oraz Sekcji III.1.3) pkt. 2 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane / dostawy / usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

15.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 13 składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.10 IDW z uwzględnieniem zapisów pkt 9.11-9.13 IDW.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.1.2) na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2) pkt. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

Zadanie 1: 440 000 PLN;

Zadanie 2: 40 000 PLN;

Zadanie 4: 540 000 PLN;

Zadanie 5: 100 000 PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.1.3) na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

1.2.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.3.wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

1.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A) Wykonawcy:

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Zadanie 1

zadań w zakresie remontu cząstkowego mieszankami mineralno–asfaltowymi na gorąco lub budowy lub przebudowy drogi klasy minimum G o nawierzchni z mieszanki mineralno–asfaltowej w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 000 m2.

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1, 2 lub 3 zadań łącznie.

Zadanie 2

zadań w zakresie remontu lub budowy lub przebudowy dróg lub chodników lub zatok autobusowych z nawierzchnią betonową lub z kostki w pasie drogowym drogi klasy minimum G w łącznej ilości nie mniejszej niż 500 m².

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1, 2 lub 3 zadań łącznie.

Zadanie 4

1. zadań w zakresie sprzątania pasa drogowego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 60 ha.

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1, 2 lub 3 zadań łącznie.

oraz

2. zadań w zakresie wycinki drzew w pasie drogowym w ilości łącznej nie mniejszej niż 90 szt.

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1 lub 2 zadań łącznie.

oraz

3. zadań w zakresie koszenia traw w pasie drogowym w łącznej ilości nie mniejszej niż 90 ha.

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1, 2 lub 3 zadań łącznie.

oraz

4. zadań obejmujących mycie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w łącznej ilości nie mniejszej niż 1300 szt.

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1, 2 lub 3 zadań łącznie.

Zadanie 5

2 zadań w zakresie utrzymania i konserwacji i naprawy drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach klasy minimum G każde oraz w ilości łącznej nie mniej niż 2 szt. sygnalizacji przez okres min. 12 miesięcy.

oraz

zadań obejmujących utrzymanie minimum 130 szt. oświetlenia drogowego na drogach klasy minimum G przez okres 12 miesięcy.

Wyżej wymieniony warunek może być spełniony w ramach 1 lub 2 zadań łącznie.

Uwaga:Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru robót.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) minimalny poziom wymaganych standardów w zakresie Potencjału technicznego oraz osób został określony w dokumentach zamówienia – Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w Tomie II i III SIWZ. Wykonawca, przed podpisaniem umowy,zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2017
Local time: 09:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2017
Local time: 10:00
Place:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sala nr 2.09.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom podane zostały w pkt. 10.1.-10.9. IDW.

2. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / konsorcja) podana zostały w pkt. 11.1.-11.5. IDW

3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 13 oraz w Sekcji III.1.3) pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

5. Wraz z ofertą powinny być złożone:

5.1. Formularz cenowy

5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

5.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą

6. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie 1: 110 000 PLN

Zadanie 2: 10 000 PLN

Zadanie 4: 135 000 PLN

Zadanie 5: 25 000 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone zostały w dokumentach zamówienia– Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 2245887801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5.5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

5.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 2245887801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/04/2017
Low Value Tender: