Poland - Olsztyn: Works for complete or part construction and civil engineering work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, April 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 075-144468

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna
739-384-70-26
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Poland
Contact person: Andrzej Rodziewicz wew. 356
Telephone: +48 895273111
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Fax: +48 895349375
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bip.olsztyn.eu

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna ul. S. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba.

Reference number: ZP.271.1.37.2016.G

II.1.2)

Main CPV code
45200000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: S. Pieniężnego na całej długości (od al. Piłsudskiego do ul. Szrajbera), fragment ul. Szrajbera i ul. Staszica wraz z mostem Św. Jakuba, według dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, w ramach projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności.

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno–budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4 wydanie angielsko–polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi.

3. Wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

4. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 21 713 426.75 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233252
45232451
45233120
34942000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Olsztyn.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Zakres robót do wykonania obejmuje, m.in. przebudowę ul. Pieniężnego w Olsztynie, przebudowę ul. Szrajbera, przebudowę ul. Staszica w Olsztynie, rozbiórkę i budowę mostu w ciągu ul. Pieniężnego w Olsztynie nad rzeką Łyną, budowę murów oporowych oraz wzmocnienie skarp, budowę przystanków komunikacji publicznej, budowę i przebudowę odwodnienia, budowę i przebudowę oświetlenia terenu, przebudowę kolizji sieci uzbrojenia terenu, wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakres których wchodzą elementy określone w roz. XXI SIWZ.

3. Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia wynosi: 29 677 585,77 PLN, co stanowi: 7 108 574,04 EUR (bez VAT), w tym wartość zamówienia podstawowego: 19 785 057,18 PLN oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: 9 892 528,59 PLN.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowa rękojmia za wady / Weighting: 5 %
Quality criterion - Name: Czas na ukończenie robót / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Przejęcie ryzyk przez Wykonawcę / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

II.2.14)

Additional information

1. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 207-374204

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna ul. S. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
12/04/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„SKANSKA” S.A.
NIP: 778-00-01-070
ul. Gen. J. Zajączka 9
Warszawa
01-518
Poland
Telephone: +48 897579600
E-mail: inzynieria.olsztyn@skanska.pl
Fax: +48 225608460
NUTS code: PL127
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 677 585.77 PLN
Total value of the contract/lot: 16 695 914.38 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty brukarskie, sanitarne, gazowe, roboty C.O., wodociąg, teletechnika, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, budowa oświetlenia, most i mury oporowe, roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjno–budowlane, roboty drogowe.

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Nazwy podwykonawców oraz wartość lub procentowy udział części zamówienia przewidzianej do powierzenia podwykonawcom nie jest znany Wykonawcy na tym etapie postępowania,

3. Wartość zamówienia podstawowego ustalona została na kwotę: 19 785 057,18 PLN, co stanowi równowartość: 4 739 049,36 EUR, natomiast wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ustalona została na kwotę: 9 892 528,59 PLN, co stanowi równowartość: 2 369 524,68 EUR.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/04/2017
Low Value Tender: