Poland - Bydgoszcz: Roadworks

Main activities: 
Other
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, April 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 074-141426

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 045-081959)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Poland
Contact person: Anna Kominiak
Telephone: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Fax: +48 523705716
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

Reference number: ZDW.N4.363.04.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233140

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Rozb. dr na dł. ok.15,997 km

wyk. wzmocnienia istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN,nowej konstrukcji nawierzchni

rozb. skrzyżowań

przeb. i bud. zjazdów, istniejących i bud. nowych zatok autobusowych

remont i bud. chodników

bud. ciągów pieszo – rowerowych

korekta nienormatywnych parametrów technicznych i niwelety drogi

odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów, bud. nowych rowów przydrożnych, wyk. urządzeń podczyszczających

remont, przeb. istniejących i bud. nowych przepustów

przeb. istniejących i bud. nowych przepustów pod zjazdami

bud. lub rozb. kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach

bud. urządzeń podczyszczających i rozb. oświetlenia drogowego

likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi

wycinka drzew i krzewów

przeb. mostu

remont wiaduktu

bud. kładki dla pieszych i rowerzystów

bud. miejsca na drogowe stacje meteorologiczne

przeb. przejścia i bud. obwodnicy

przeb. istniejących i bud. nowych miejsc postojowych i parkingów,

bud. miejsc do ważenia.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/04/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 045-081959

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.1. W zakresie spełnienia warunków udziału – sytuacji ekonomicznej i finansowej

a) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2a) będzie oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w tym o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

b) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2b) będzie złożona kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.1. W zakresie spełnienia warunków udziału – sytuacji ekonomicznej i finansowej

a) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2a) będzie oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w tym o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

b) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2b) będzie dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: