Poland - Olsztyn: Works for complete or part construction and civil engineering work

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, April 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 074-141418

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 049-089237)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Poland
Contact person: Iwona Nowacka
Telephone: +48 895352035
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Fax: +48 895349375
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.olsztyn.eu

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przebudowa układu ulicznego Centrum Olsztyna – budowa ulicy Partyzantów.

Reference number: ZP.271.1.15.2017.a

II.1.2)

Main CPV code
45200000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna – budowa ul. Partyzantów, według dokumentacji projektowej, pod nazwą: Zadanie I. Budowa ul. Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie, dostarczonej przez Zamawiającego, w ramach Projektu Unijnego: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności.

2.Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane na podstawie „Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów oraz zmieniających je Warunków Szczególnych.

3. Wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

4. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
12/04/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 049-089237

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Instead of:

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Read:

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na przedłużeniu przebudowywanych pasów drogowych., w zakres których wchodzą m. in. następujące elementy:

1) budowa lub przebudowa ulicy,

2) budowa lub przebudowa skrzyżowania,

3) budowa murów oporowych oraz wzmocnienie skarp,

4) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

5) budowa lub przebudowa chodników,

6) budowa lub przebudowa ścieżki rowerowej,

7) budowa lub przebudowa zatok przystanków komunikacji publicznej,

Section number: II.2.14
Instead of:
Read:

Cd.

8) wycinka drzew, zagospodarowanie zielenią

9) wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Warunkiem udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków finansowych.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 20/04/2017
Local time: 11:00
Read:
Date: 27/04/2017
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 18/07/2017
Read:
Date: 25/07/2017
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 20/04/2017
Local time: 11:30
Read:
Date: 27/04/2017
Local time: 11:30

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: