Poland - Jerzmanowice: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-101767

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22
Jerzmanowice
32-048
Poland
Contact person: Aneta Krawczyk, Arkadiusz Skrzypek
Telephone: +48 12-38-95-247
E-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl
Fax: +48 12-38-95-521
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Reference number: IR.271.1.3.2017.AK

II.1.2)

Main CPV code
90000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych

i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych

w granicach administracyjnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
90512000
90513100
90514000
34928480

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL214
Main site or place of performance:

Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

II.2.4)

Description of the procurement:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych

i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych

w granicach administracyjnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2017
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

a)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

b)aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250);

b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

b) dokumentów potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na łączną kwotę min. 500 000 PLN brutto wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej:

Samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczony do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l, 2 szt.

Samochód przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażony w urządzenie załadowcze HDS 1 szt.

Samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy lub bramowy 1 szt.

Samochód ciężarowy do zbierania odpadów segregowanych typu dwukomorowy 2 szt.

c) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo – transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz

— zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a)wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na łączną kwotę min. 500 000 PLN brutto- wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

b)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania następującymi zasobami – wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ, oraz bazą magazynowo – transportową.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ projekt umowy załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/05/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 02/05/2017
Local time: 10:30
Place:

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

ul. Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Sala Konferencyjna

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – szczegóły zawiera SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Marzec 2019 r.

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj. (pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów.

4. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

2) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2

3) oświadczenia – formularz JEDZ, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.

1) Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

2) Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

3) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

6) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale XIII ust. 5.2. ppkt. a – e SIWZ.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 5.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego po dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: