Czech Republic - Prague: Motorway construction works

Main activities: 
Other
Type: 
Modification of a contract/concession during its term
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Restricted procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-101205

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Lucie Šturcová
Telephone: +420 241084700
E-mail: lucie.sturcova@rsd.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: https://www.rsd.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné.

Reference number: 05PT-000243

II.1.2)

Main CPV code
45233110

II.1.3)

Type of contract
Works

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ031
Main site or place of performance:

Jihočeský kraj.

II.2.4)

Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Novostavba dálnice D3, v kategorii 27,5/120. Stavba se skládá z části A (rovná část) a B (MÚK Úsilné), v délce 3,16 km ZÚ km 128,080 až KÚ km 131,240. Stavba kromě MÚK obsahuje 8 mostních konstrukcí, vodohospodářské objekty, systém tísňového volání, úpravy území, atd.

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 30

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava.

Section IV: Procedure

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2015/S 062-107590

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 05PT-000243
Title:

Dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné

V.2)

Award of contract/concession

V.2.1)

Date of conclusion of the contract/concession award decision:
26/02/2015

V.2.2)

Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor/concessionaire
Eurovia CZ a.s.
45274924
Planá 72
České Budějovice
370 01
Czech Republic
Telephone: +420 224952020
E-mail: sekretariat@eurovia.cz
NUTS code: CZ031
The contractor/concessionaire is an SME: no

V.2.3)

Name and address of the contractor/concessionaire
Strabag a.s.
60838744
Na Bělidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor/concessionaire is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 717 578 099.47 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky. Informace uvedená v bodech VII.1.6) a VII.2.3) jsou záporné. Jedná se o mínusové hodnoty: – 3 173 383,26 CZK; – 3 257 115,26 CZK a – 83 732 CZK.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)

Description of the procurement after the modifications

VII.1.1)

Main CPV code
45233110

VII.1.2)

Additional CPV code(s)

VII.1.3)

Place of performance
NUTS code: CZ031
Main site or place of performance:

Jihočeský kraj.

VII.1.4)

Description of the procurement:

SO 201/2 Most přes MK K Cihelně – ZBV č. 51:

1. Během provádění zemních prací provedl geotechnik stavby nové zatřídění těžených hornin. Dle posouzení byly všechny těžené horniny zatříděny do I. Třídy těžitelnosti. Veškeré množství dle PDPS uvažované ve II. Třídě patří nově do I. Třídy. Celková kubatura koresponduje s množstvím dle PDPS, resp. RDS.

VII.1.5)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 30

VII.1.6)

Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 83 732.00 CZK

VII.1.7)

Name and address of the contractor/concessionaire
Eurovia CS a.s.
45274924
Planá 72
České Budějovice
370 01
Czech Republic
Telephone: +420 224952020
E-mail: sekretariat@eurovia.cz
NUTS code: CZ031
The contractor/concessionaire is an SME: no

VII.1.7)

Name and address of the contractor/concessionaire
Strabag a.s.
60838744
Na Bělidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor/concessionaire is an SME: no

VII.2)

Information about modifications

VII.2.1)

Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

SO 201/2 Most přes MK K Cihelně – ZBV č. 51:

1. Během provádění zemních prací provedl geotechnik stavby nové zatřídění těžených hornin. Dle posouzení byly všechny těžené horniny zatříděny do I. Třídy těžitelnosti. Veškeré množství dle PDPS uvažované ve II. Třídě patří nově do I. Třídy. Celková kubatura koresponduje s množstvím dle PDPS, resp. RDS. Informace uvedená v bodech VII.1.6) a VII.2.3) jsou záporné. Jedná se o mínusové hodnoty: – 3 173 383,26 CZK; – 3 257 115,26 CZK a – 83 732 CZK.

VII.2.2)

Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

SO 201/2 Most přes MK K Cihelně – ZBV č. 51:

1. Během provádění zemních prací provedl geotechnik stavby nové zatřídění těžených hornin. Dle posouzení byly všechny těžené horniny zatříděny do I. Třídy těžitelnosti. Veškeré množství dle PDPS uvažované ve II. Třídě patří nově do I. Třídy. Celková kubatura koresponduje s množstvím dle PDPS, resp. RDS.

VII.2.3)

Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 173 383.26 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 257 115.26 CZK
Low Value Tender: