Poland - Warsaw: Engineering design services

Main activities: 
Water
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102467

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Aneta Lipińska Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Telephone: +48 224455304
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpwik.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań, pokój 313
Telephone: +48 224455317
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.6)

Main activity
Water

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,20 Lca 250 m w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kobiałka 58 w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.

Reference number: 00025/WS/PW/PZL-DZA-WRI/U/2017

II.1.2)

Main CPV code
71320000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,20 Lca 250 m w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kobiałka 58 w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71320000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,20 Lca 250 m w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kobiałka 58 w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 270
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Nie dotyczy.

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp ) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w treści ogłoszenia „SIWZ” – w formie JEDZ.

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia JEDZ dla każdego z tych podmiotów.

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) SIWZ.

3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c) SIWZ.

3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b) ppkt a) SIWZ, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1: Nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 Ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) SIWZ.

III.1.2)

Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)

Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

— co najmniej 2 usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 15 000 PLN bez podatku VAT.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

a) Wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca przedstawia:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca przedstawia:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn.zm.).

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone w SIWZ.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art.23 Pzp.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącej Część II SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2017
Local time: 09:45

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2017
Local time: 10:00
Place:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A,

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, sala 315.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted

VI.3)

Additional information:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w SIWZ

(pkt 6.5 SIWZ, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. SIWZ.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, SIWZ oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Główny kod CPV 71320000-7

9. Wymagany termin wykonania zamówienia:

a) Przekazanie Zamawiającemu 2 egz. kolorowej kserokopii Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi potwierdzającego uzgodnienie i wniesienie trasy na zasadniczą mapę miasta w tym

1 egzemplarz z naniesionymi na załącznikach mapowych granicami oraz numerami działek i obrębów ewidencyjnych) potwierdzającego uzgodnienie i wniesienie trasy na zasadniczą mapę miasta [dalej jako: „Protokół z narady koordynacyjnej”], wyrysu i wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [dalej jako: „MPZP”] oraz materiałów niezbędnych do uzyskania prawa do dysponowania terenem, w tym przekrój poprzeczny przez pas drogowy przedstawiający lokalizację projektowanej oraz istniejącej sieci uzbrojenia terenu

[dalej jako: „materiały do terenu”], a w razie konieczności (tj. w przypadku zaprojektowania przewodów w istniejącej lub planowanej jezdni) materiałów niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania odstępstwa od przepisów § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.)

[dalej jako: „materiały do odstępstwa”] – w terminie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

b) Przekazanie Zamawiającemu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej [dalej także jako: „dokumentacją projektową” lub „dokumentacją”] – w terminie 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla projektowanej inwestycji oraz zgody na odstępstwo (w przypadku konieczności),

c) Pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robot.

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
a
a
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.

Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 Ustawy

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a -198 g Ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: