Poland - Wrocław: Software package and information systems

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-101606

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Dolnośląska Organizacja Turystyczna
ul. Świdnicka 44
Wrocław
50-027
Poland
Contact person: Marta Zawiła-Piłat i Jakub Feiga
Telephone: +48 717939722
E-mail: biuro@dot.org.pl
Fax: +48 717939728
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://dot.org.pl/

I.1)

Name and addresses
Fundacja Informatyki i Zarządzania
ul. Szpitalna 15
Pabianice
95-200
Poland
Contact person: Daria Konieczna
E-mail: dkonieczna@fiiz.pl
NUTS code: PL114

Internet address(es):

Main address: http://www.fiiz.pl

I.1)

Name and addresses
Instytut Nauki i Techniki Stipendium
ul. Pabianicka 159/161
Łódź
93-490
Poland
Contact person: Jakub Wawrzyniak
E-mail: jwawrzyniak@stipendium.pl
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: http://stipendium.pl

I.2)

Joint procurement
The contract involves joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP).

II.1.2)

Main CPV code
48000000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi dla projektu pn. „Platforma e-Usług Publicznych Województwa

Dolnośląskiego” („Platforma PEUP”) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy i usługi niezbędne do uruchomienia Platformy PEUP:

1) Licencje lub prawa autorskie, instalacja i konfiguracja oprogramowania backoffice CMS i bazy danych, 2) Licencje lub prawa autorskie, instalacja

i konfiguracja oprogramowania publikacyjnego frontoffice, 3) Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu

komputerowego, 4) Usługi i dostawy w zakresie promocji Projektu, 5) Licencja, instalacja i konfiguracja

bazy danych katalogu POI (min. 19.400 obiektów), 6) Specjalistyczne szkolenia seminaryjno-warsztatowe,

7)Licencja lub prawa autorskie, instalacja i konfiguracja katalogu e-usług publicznych.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 298 300.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30200000
71356300
79416000
80500000
92111250
72413000
72260000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51
Main site or place of performance:

Głównymi miejscami realizacji zamówienia będą siedziby partnerów projektu.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)”, na które składają się: usługi i dostawy niezbędne do uruchomienia platformy PEUP.

1.Licencje lub prawa autorskie (w tym instalacja i konfiguracja) platformy PEUP:

CMS – Oprogramowanie backoffice CMS.

OPF – Oprogramowanie publikacyjne frontoffice (w tym wersja na urządzenia mobilne)

2.SE – Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu elektronicznego: Notebook(23 szt.), Monitor(11 szt.), Tablet (11 szt.), Monitor 49-55" 3D/4K (1 szt.)

3.PR: logo i szaty graficznej dla Projektu (1 kpl.),Tabliczki informacyjne 20 cm x 30 cm (10 kpl.), Plakietki informacyjne(1 kpl.), Poligraficzne materiały promocyjno-informacyjne(1 kpl.),Filmy promocyjno-informacyjne(8 kpl.)

4.Licencja bazy danych katalogu POI (nie mniej niż 19.400 obiektów)

5.Platforma serwerowa do wirtualizacji (SW) – 1 szt.

6.Szkolenia

7.Licencja lub prawa autorskie do katalogu e-usług publicznych.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: TI – Termin, w którym nastąpi instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania oraz baz danych na serwerach i urządzeniach Zamawiającego; / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: TK – Termin, w którym nastąpi instalacja i konfiguracja dostarczonego produktu POI.K – Karty informacyjne POI na serwerach i urządzeniach Wykonawcy oraz Zamawiającego / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: TP – Termin, w którym nastąpi instalacja i konfiguracja dostarczonego produktu POI.P – Relacje punktowe na serwerach i urządzeniach Wykonawcy oraz Zamawiającego / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: TO – Termin, w którym nastąpi instalacja i konfiguracja dostarczonego produktu POI.O – Relacje obszarowe na serwerach i urządzeniach Wykonawcy oraz Zamawiającego / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: PZ – Wartość merytoryczna oferty / Weighting: 25 %
Price - Weighting: 35 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15.

II.2.14)

Additional information

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 009-013147

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
16/03/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 84
Sieradz
98-200
Poland
NUTS code: PL116
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 251 590.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa licencji lub praw autorskich do: baz danych katalogu POI (POI.K, POI.P i POI.O), katalogu e-usług publicznych (KEU). Organizacja specjalistycznych szkoleń seminaryjno – warsztatowych (SZ).

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 90000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy).2. Wadium wnosi w SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zabezpieczenie winno zostać wniesione najpóźniej w dacie zawarcia Umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób określony w SWIZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
06-767
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przy czym terminy odwołań określa art. 182 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
06-767
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: