Poland - Koszalin: Cycle path construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-101192

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 039-070132)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Anna Bober
Telephone: +48 9434886655
E-mail: anna.bober@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488655
NUTS code: PL422

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno) – odcinek od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie.

Reference number: BZP-5.271.1.6.2017.AB

II.1.2)

Main CPV code
45233162

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej na Jeziorze Jamno) – odcinek od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie w ramach zadania inwestycyjnego: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina w podziale na dwa zadania: Zadanie Nr 1. Budowa drogi rowerowej i elementów małej architektury, Zadanie Nr 2. Budowa kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką.

Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na przedmiot zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 039-070132

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Instead of:

Ciąg dalszy treści zawartej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

cdn.

Read:

Ciąg dalszy treści zawartej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

cdn.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Instead of:

Cd.

10. Wykonawcy występujący wspólnie

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument,

z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2).

4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunków określonych w pkt 5 ppkt 2) SIWZ.

cdn.

Read:

Cd.

10. Wykonawcy występujący wspólnie

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument,

z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2).

4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunków określonych w pkt 5 ppkt 2) SIWZ.

cdn.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Instead of:

Cd.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

11. Podwykonawcy

1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę – w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

cdn.

Read:

Cd.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

11. Podwykonawcy

1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę – w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

cdn.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Instead of:

Cd.

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców.

Read:

Cd.

VII.2)

Other additional information:

Dokonana zmiana polega na wykreśleniu żądania aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców.

Low Value Tender: