Slovenia - Novo mesto: Public road transport services

Main activities: 
General public services
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-101938

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Mestna občina Novo mesto
5883288000
Seidlova cesta 1
Novo mesto
8000
Slovenia
Contact person: mestna.obcina@novomesto.si
Telephone: +386 73939308
E-mail: maja.gorenc@novomesto.si
Fax: +386 73939208
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.novomesto.si/si/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192359/DOKUMENTACIJA-MESTNI_PROMET_v_MO_NM_15.3.2017.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.

Reference number: 4417-1/2017

II.1.2)

Main CPV code
60112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Predmet javnega naročila je izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto za obdobje 8 let.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 3 872 146.12 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60112000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SI
NUTS code: SI017
Main site or place of performance:

MO Novo mesto.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto v skladu z Odlokom o o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 32/16).

Izbirna gospodarska javna služba urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto je gospodarska javna služba, v okviru katere se izvajajo linijski prevozi v mestnem prometu.

Izbrani koncesionar bo s sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobil izključno pravico v času trajanja koncesije izvajati javni linijski prevoz v mestnem prometu v Mestni občini Novo mesto. Ta pravica se nanaša tudi na vse morebitne spremenjene linije in odhode in v primeru uvedbe nove linije v mestnem prometu.

Mestni promet izvaja koncesionar pod pogoji iz zakona, koncesijskega akta (občinskega odloka) v obsegu in na način, kot je določen s koncesijskim aktom in s koncesijsko pogodbo. Podrobneje je obseg in način izvajanja mestnega prometa določen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami.

Gospodarska javna služba se izvaja na avtobusnih linijah na območju Mestne občine Novo mesto, kot so natančneje razvidne iz Priloge A – Tehnični opis predmeta javnega naročila. Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

Z izbranim ponudnikom bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, in sicer za dobo 8 let (koncesijsko obdobje).

Ponudnik je dolžan gospodarsko javno službo izvajati v skladu z veljavnimi predpisi, podzakonskimi predpisi, predpisi lokalne skupnosti in koncesijsko pogodb.

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz razpisne dokumentacije in njenih prilog.

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 3 872 146.12 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

V skladu z določili naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

V skladu z določili naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2017
Local time: 11:00
Place:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, SI-8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Information about authorised persons and opening procedure:

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pooblastila ne potrebujejo.

Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

Naročnik bo posredoval odgovore na vprašanja ponudnikov oz. morebitne spremembe, dopolnitve dokumentacije najkasneje do 13.4.2017 do 14:00 ure.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.4.2017, 14:00.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
Novo mesto
8000
Slovenia

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/03/2017
Low Value Tender: