Poland - Łódź: Transport services (excl. Waste transport)

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102028

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Telephone: +48 426776824
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Fax: +48 426789952
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: http://www.barlicki.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.barlicki.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Sekretariat Finansowo – Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, II piętro w budynku administracyjnym (pokój201)
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Poland
Contact person: mgr Agnieszka Światłowska
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: www.barlicki.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa transportu sanitarnego.

Reference number: 11/ZP/2017

II.1.2)

Main CPV code
60000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest świadczenie usług transportu pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) o rodzajach, właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.

2. Szacunkowa ilość przewozów pacjentów Szpitala w obszarze do 25 km od Szpitala oraz kilometraż

przewozów powyżej 25 km jest zawarta w załączniku 1A do niniejszej specyfikacji, stanowiącym jej integralną część.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 388 730.16 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL113
Main site or place of performance:

SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.

II.2.4)

Description of the procurement:

1 Przewóz chorych w obszarze do 25 km z sanitariuszem. Kilometry liczone od siedziby Zamawiającego (czyli od ul. Kopcińskiego 22) 3000 szt.

2 Przwóz chorych z ratownikiem medycznym ambulansem wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwe dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w obszarze do 25 km. Kilometry liczone od siedziby Zamawiającego (czyli od ul. Kopcińskiego 22) 1000 szt.

3 Przwóz chorych z lekarzem ambulansem wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwe dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w obszarze do 25 km. Kilometry liczone od siedziby Zamawiającego (czyli od ul. Kopcińskiego 22) 500 szt.

4 Dopłata za 1 km – przewóz chorych powyżej 25 km z sanitariuszem 8000 km

5 Dopałata z 1km -przwóz chorych z ratownikiem medycznym ambulansem wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwe dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w obszarze powyżej 25 km 7000 km

6 Dopłata za 1 km – przwóz chorych z lekarzem ambulansem wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwe dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w obszarze powyżej 25 km 4200 km.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Średni wiek oferowanego taboru samochodowego / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 388 730.16 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże opłaconą polisę lub inny dokumentubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia (bez wyłączeń jakichkolwiek ryzykdotyczących przedmiotu zamówienia) na kwotę nie niższą niż 500 000 PLN.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże:

a. wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (tj.2 usług na terenie Polski polegających na świadczeniu usług transportu sanitarnego pacjentów Szpitala)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – każda o wartości przynajmniej 300 000 PLN,

b. użyte do realizacji zamówienia środki transportu odpowiadają Polskim Normą przenoszącym europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789+A1:2011P),

— warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 305),

— warunkom określonych w oddziale 4 art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.),

c. użyte do realizacji zamówienia środki transportu były wyposażone w składy osobowe zgodne z wymaganiamizawartymi w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1868).

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik dodokumentacji przetargowej. (załącznik 4 do SIWZ),

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/06/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2017
Local time: 10:00
Place:

Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 IIpiętro w budynku administracyjnym.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. W postępowaniu mogą wyłącznie wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ar. 24 ust. 1 pkt 12 -23 (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 8 (przesłanki fakultatywne) ustawy prawo zamówień publicznych.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:

1.1 informacja określająca warunki wyposażenia w środki transportu i łączności oraz aparaturę i sprzęt

medyczny – wykaz podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,

1.2 wykaz środków transportowych wraz ze sprzętem za pomocą których oferent będzie wykonywał zamówienie,

1.3 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – w tym lekarzy z zaznaczeniem posiadanej specjalizacji

1.4 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu ubezpieczenia OC i AC na posiadany tabor samochodowy,

1.5 kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wymienionych w Załączniku Nr 7

2. Do oferty załącza się:

2.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ

2.2 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadki, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

2.3 Kopie dowodu wpłaty wadium lub oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium (dotyczy wadium wnoszonego w innych niż pieniężna forma).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności i zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych

na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym

4. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w łącznej wysokości

13 887 PLN (słownie: trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem zł 00/100).

5. Wadium w postaci pieniężnej należy wpłacać na konto:

BGK S.A. nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001

„Wadium – transport sanitarny 11/ZP/2017” w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 09:00 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

6. Zmiany do umowy są zawarte w złączniku 4 do SIWZ (wzór umowy)

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu:

1 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia.

.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddniaprzesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017
Low Value Tender: