Poland - Bydgoszcz: Training services

Main activities: 
Public order and safety
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, March 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 055-102308

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 052-096283)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy
953-16-50-793
ul. Wały Jagiellońskie 4
Bydgoszcz
85-128
Poland
Telephone: +48 525855252
E-mail: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl
Fax: +48 525829757
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.sw.gov.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługi szkoleń dla osadzonych – POWER.

Reference number: OI.POWER.2230.2.2017

II.1.2)

Main CPV code
80500000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 54 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursu zawodowego i kursu aktywizacji zawodowej dla 54 grup skazanych, po 12 osób każda, łącznie w ośmiu jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego w ramach Projektu pn.„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/03/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 052-096283

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Lot No: 1
Place of text to be modified: II.2.14) Informacje dodatkowe
Instead of:

Kryteria oceny ofert – pkt wylicza się wg wzoru: L=C+Z

gdzie:

L–całkowita liczba pkt przyznana ofercie (maks. 100),

C–liczba pkt przyznana za kryterium „Cena” (maks. 60),

Z–liczba pkt przyznana za kryterium „Zatrudnienie” (maks. 40)-liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób (nadzień składania ofert), o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Read:

Kryteria oceny ofert – pkt wylicza się wg wzoru: L=C+Z

gdzie:

L–całkowita liczba pkt przyznana ofercie (maks. 100),

C–liczba pkt przyznana za kryterium „Cena” (maks. 60),

Z–liczba pkt przyznana za kryterium „Zatrudnienie” (maks. 40)-liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób (nadzień składania ofert), o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wadium:

15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 69 1010 1078 0072 4313 9130 0000 – tytuł przelewu: „wadium do postępowania OI.POWER.2230.2.2017”. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a oraz art.46 ust.5 ustawy Pzp.

Section number: II.2.14
Lot No: 2
Place of text to be modified: II.2.14) Informacje dodatkowe
Instead of:

Kryteria oceny ofert – pkt wylicza się wg wzoru: L=C+Z

gdzie:

L–całkowita liczba pkt przyznana ofercie (maks. 100),

C–liczba pkt przyznana za kryterium „Cena” (maks. 60),

Z–liczba pkt przyznana za kryterium „Zatrudnienie” (maks. 40)-liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób(nadzień składania ofert), o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Read:

Kryteria oceny ofert – pkt wylicza się wg wzoru: L=C+Z

gdzie:

L–całkowita liczba pkt przyznana ofercie (maks. 100),

C–liczba pkt przyznana za kryterium „Cena” (maks. 60),

Z–liczba pkt przyznana za kryterium „Zatrudnienie” (maks. 40)-liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób(nadzień składania ofert), o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wadium:

5 000 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 69 1010 1078 0072 4313 9130 0000 – tytuł przelewu: „wadium do postępowania OI.POWER.2230.2.2017”. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a oraz art.46 ust.5 ustawy Pzp.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: