Poland - Moszczenica: Electronic publishing software development services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, March 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 053-097991

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Moszczenica – Lider, Postępowanie prowadzi Gmina Moszczenica w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Gminy Sękowa, Gminy Stryszawa, Gminy Trzciana, Miasta Bochnia, Gminy Gorlice, Miasta Gorlice, Gminy Biecz i Gminy Ropa
Moszczenica 524
Moszczenica
38-321
Poland
Contact person: Paweł Morańda
Telephone: +48 183541300
E-mail: moranda@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL215

Internet address(es):

Main address: www.gminamoszczenica.eu

Address of the buyer profile: http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html

I.2)

Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urząd Gminy Moszczenica
Moszczenica nr 524
Moszczenica
38-321
Poland
Contact person: Paweł Morańda
Telephone: +48 183541300
E-mail: moranda@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL215

Internet address(es):

Main address: www.gminamoszczenica.eu

Address of the buyer profile: http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”.

Reference number: OA.271.30.2017

II.1.2)

Main CPV code
72212312

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego

Zadanie częściowe nr 2. Dostawa Oprogramowania, w tym:

2.1 Dostawa licencji (szyna danych ESB, portal e- podatków i e-opłat oraz portal inwestora)

2.2 Opracowanie e-usług (podatkowych i związanych z opłatami lokalnymi)

2.3 Wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-podatków i e-opłat oraz portalu

2.4. Szkolenia personelu JST.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 a i 5b do SIWZ.

3. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 mają przykładowy charakter, a Wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30200000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL215

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego

Zadanie składa się z następujących części:

1. Dostawa serwerów do obsługi podatków i opłat oraz nieruchomości – 9 szt.

2. Dostawa zestawów komputerowych dla stanowisk podatkowych, opłat lokalnych i ewidencji nieruchomości – 22 szt.

3. Dostawa zestawów komputerowych do obsługi Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego – 5szt.

Zestawienie wymaganego sprzętu wraz z minimalnymi wymaganiami przedstawiają poniższe tabele:

Serwery do obsługi podatków i opłat oraz nieruchomości – 9 szt.

(1) Uwaga: Każdy z serwerów dostarczony zostanie do 9 jednostek – Partnerów projektu tj:

a) Gmina Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy (38-321), Moszczenica 524, NIP: 7381021958, REGON: 491892475,

b) Gmina Sękowa z siedzibą w Sękowej (38-307), Sękowa 252,

c) Gmina Stryszawa z siedzibą w Stryszawie (34-205), Stryszawa 17,

d) Gmina Trzciana z siedzibą w Trzcianie (32-733), Trzciana 302,

e) Gminą Miejska Bochnia z siedzibą w Bochni (32-700), ul. Kazimierza Wielkiego 2,

f) Gmina Gorlice z siedzibą w Gorlicach (38-300),

g) Gminą Miejska Gorlice z siedzibą w Gorlicach (38-300) ul. Rynek 2,

h) Gmina Biecz z siedzibą w Bieczu (38-340), ul. Rynek 1,

i) Gmina Ropa z siedzibą w Ropie (38-312), Ropa 733.

(2) Z każdej dostawy Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu protokół dostawy

(3) Na podstawie 9 protokołów dostawy Zamawiający sporządzi protokół odbioru sprzętu.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Małopolskie e-urzędy” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – Działanie 2.18) Nr projektu WND-POWR.02.18.00-00-0039/16.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zadanie częściowe nr 2. Dostawa Oprogramowania

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72212312
72263000
72265000
48612000
80511000
80533100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL215

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie częściowe nr 2. Dostawa Oprogramowania, w tym:

2.1 Dostawa licencji (szyna danych ESB, portal e- podatków i e-opłat oraz portal inwestora)

2.2 Opracowanie e-usług (podatkowych i związanych z opłatami lokalnymi)

2.3 Wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-podatków i e-opłat oraz portalu

2.4. Szkolenia personelu JST.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 a i 5b do SIWZ.

3. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 mają przykładowy charakter, a Wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ dostępny w BIP Urzędu Gminy Moszczenica.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Małopolskie e-urzędy” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – Działanie 2.18) Nr projektu WND-POWR.02.18.00-00-0039/16.

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp, tj.:

2.1 posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Realizacja zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z odrębnych przepisów, dlatego Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

2.2 posiada zdolność techniczną i zawodową.

Szczegółowy opis warunków zawarty jest w SIWZ http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

2.3.1 Warunek dla zadania częściowego nr 2:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż

500 000 PLN,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;

Szczegółowy opis warunków zawarty jest w SIWZ http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek dla zadania częściowego nr 1.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum 100 000 PLN brutto.

Warunki dla zadania częściowego nr 2.

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej:

1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem były usługi dostawy i wdrożenia systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej zintegrowanego z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP i systemem elektronicznego obiegu dokumentów, przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonego systemu oraz obejmowało jednocześnie, co najmniej:

— Instalację, parametryzację i konfigurację systemu,

— przeprowadzenie integracji systemu z platformą ePUAP,

— przeprowadzenie integracji systemu z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

— przeszkolenie, co najmniej 100 użytkowników objętych wdrożeniem (w tym przeprowadzenie szkoleń i instruktarzy stanowiskowych

na kwotę co najmniej 500 000 PLN brutto

(oraz)

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej:

3 (trzy) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego zintegrowanego z zewnętrznymi systemami na kwotę co najmniej 100 000 PLN brutto każde zamówienie,

(oraz)

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej

— 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie licencji obejmującej co najmniej:

— dostawę minimum 9 szt. licencji oprogramowania integracyjnej szyny danych ESB dla jednostki organizacyjnej administracji publicznej

— dostawę min. 9 szt. licencji oprogramowania portalu e-usług dla jednostki organizacyjnej administracji publicznej

na kwotę co najmniej 100 000 PLN brutto

d) dysponuje lub będzie dysponować zespołem (10 osób), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład, którego wchodzą:

i. co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Kierownika Projektu, posiadająca:

wykształcenie wyższe oraz

posiadająca znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami posiadającą certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI lub innej równoważnej oraz

minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2, PMI lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Kierownika Projektu lub równoważnym w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.

ciąg dalszy poniżej w minimalnym poziomie ewentualnie wymaganych standardów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dot. powyższego punktu

ii. co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Architekta Systemu IT, posiadająca:

wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.8.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065), oraz

odbyte co najmniej 3 certyfikowane przez producentów rozwiązań programistycznych szkolenia z zakresu programowania systemów informatycznych, w tym co najmniej jedno obejmujące zakresem programowanie systemów informatycznych w technologii webowej oraz

odbyte co najmniej jedno certyfikowane przez producenta baz danych szkolenie z zakresu programowania baz danych oraz

minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Architekta Systemu IT w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.

iii. co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, posiadająca:

wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.8.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065), oraz

minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania technicznego systemu potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Administratora Technicznego w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.

iv. co najmniej 3 osoby przewidziane do roli Programisty z odbytym certyfikowanym szkoleniem z zakresu platformy aplikacji webowych

v. co najmniej 3 osoby przewidziane do roli Konsultanta posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonalności systemów webowych co najmniej dwuletnim doświadczeniem

vi. co najmniej 1 osobę przewidzianą do roli Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia e-Usług, posiadającą:

wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i uruchamiania e-Usług na platformie e-PUAP, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia e-Usług w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na opracowaniu i uruchomieniu e-Usług na platformie e-PUAP

Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji.

(oraz)

e) posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: tworzenie, rozwój, wdrażanie i serwisowanie oprogramowania komputerowego.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2017
Local time: 08:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2017
Local time: 09:00
Place:

Urząd Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica nr 524, woj. małopolskie, pokój nr 10 – sala obrad.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

X. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

Dla zadanie częściowego nr 1: 3 000 PLN

Dla zadania częściowego nr 2: 20 000 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy, tj.

1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy

z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. 2000 nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 75 8795 0005 2001 0002 1946 0004 – z dopiskiem Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”

5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złożony w Urzędzie Gminy Moszczenica, przed upływem terminu składania ofert.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto oferty.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, muszą one mieć formę nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia żądania wypłaty. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy powinien przekraczać o co najmniej

30 dni termin realizacji zamówienia.

7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna wnoszone jest w oryginale i wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.

Pełny zakres informacji dotyczących postępowania zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępna w BIP Urzędu Gminy Moszczenica http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XXI. Środki ochrony prawnej

1. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są

w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej SIWZ są:

1) Odwołanie,

2) skarga do sądu.

5. Od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punkcie 1) i 2) – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g Ustawy Pzp.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/03/2017
Low Value Tender: