Poland - Poznań: Non-residential property services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, March 15, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 052-096287

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12
Poznań
61-701
Poland
Contact person: Radosław Stróżyk
Telephone: +61 8560619
E-mail: rstrozyk@anr.gov.pl
Fax: +61 8560683
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.anr.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.anr.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: gospodarowanie nieruchomościami

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wycena nieruchomości – postępowanie nr 016/POZ/14/2017.

Reference number: 016/POZ/14/2017

II.1.2)

Main CPV code
70332000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w obrębie miasta Poznań gm. Poznań Miasto.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Teren miasta Poznania.

II.2.4)

Description of the procurement:

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 11 ark. 21 obręb Poznań, gm. Poznań Miasto (nieruchomość obciążona) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 23 ark. 21 obręb Poznań, gm. Poznań Miasto (nieruchomość władnąca). Powierzchnia służebności gruntowej wynosi 112,38 m². Wycena jest sporządzana celem zawarcia umowy z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu oraz spisania aktu notarialnego służebności gruntowej.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje jako opcję możliwość zlecenia: potwierdzenia aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania, poprzez dołączenie stosownej klauzuli do operatu na podstawie art. 156 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 10 do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia mieszczącego się w ww. przedziale.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał – co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu operatów szacunkowych sporządzonych dla nieruchomości niezabudowanych;

Zamawiający nie dopuszcza legitymowania się przez Wykonawców doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody, że wymagane usługi zostały wykonane należycie.

b) dysponuje osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług – co najmniej jednym rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, czyli posiadającym świadectwo nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, czyli posiadającym świadectwo nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2017
Local time: 08:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2017
Local time: 12:00
Place:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań – sala przetargowa.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. W sprawach innych nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/03/2017
Low Value Tender: