Poland - Kołobrzeg: Non-motorised bicycles

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, March 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 051-093707

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Miasto Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
Kołobrzeg
78-100
Poland
Contact person: Justyna Greczyńska
Telephone: +48 943551604
E-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl
Fax: +48 943523769
NUTS code: PL422

Internet address(es):

Main address: www.kolobrzeg.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1398
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Sekretariat Urzędu Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
Kołobrzeg
78-100
Poland
Contact person: Justyna Greczyńska
Telephone: +48 943551604
E-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl
Fax: +48 943523769
NUTS code: PL422

Internet address(es):

Main address: www.kolobrzeg.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie oraz kompleksowe zarządzanie systemem.

Reference number: BZ.271.4.2.2017.II

II.1.2)

Main CPV code
34431000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1) Dostawa wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, tj.:

2) Usługa zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów polegająca na zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeski Rower Miejski (KRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 950 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
35120000
48151000
48220000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL422
Main site or place of performance:

Miasto Kołobrzeg.

II.2.4)

Description of the procurement:

1) Dostawa wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, tj.:

a) rowerów z kompletnym wyposażeniem, 125 szt. fabrycznie nowych rowerów z kompletnym wyposażeniem.

b) stacji rowerowych (terminale i stojaki rowerowe), 12 szt. fabrycznie nowych terminali obsługowy z własnym zasilaniem (1 na każdej z 12 stacji),185 szt. fabrycznie nowych stojaków (miejsc dokowania rowerów dla 12 stacji),

c) licencji kompletnego systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię rowerów, 1 licencja

2) Usługa zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów polegająca na zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeski Rower Miejski (KRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Infolinia call center czynna dłużej niż wg minimalnych wymagań tj. w godz. 6-22 / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Możliwość korzystania z rowerów miejskich w innych miastach Polski i Europy przy wykorzystaniu konta założonego w danym systemie / Weighting: 8
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 950 000.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

II.2.14)

Additional information

Pełna nazwa zadania nadana przez Zamawiającego brzmi: „Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie oraz kompleksowe zarządzanie systemem”, w ramach projektu pn.: „Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride”.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 1 000 000 PLN.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży:

a) Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu daty, wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy i usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie serwisem wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży:

a) Wykaz dostaw potwierdzających należyte wykonanie min. 1 dostawy polegającej na dostarczeniu i uruchomieniu systemu roweru miejskiego, wielkości co najmniej 10 stacji rowerowych (minimum 100 rowerów) wraz z podaniem ich przedmiotu, daty, wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

b) Wykaz usług potwierdzających należyte wykonanie min. 1 usługi polegającej na zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji sytemu roweru miejskiego przez co najmniej dwa lata (dwa sezony) o wielkości minimum 100 rowerów wraz z podaniem ich przedmiotu, daty, wykonania na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga! Wykonawca może się wykazać realizacją ww. dostawy i usługi w ramach jednego zamówienia lub dwóch odrębnych zamówień.

c) Wykaz osób – Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji zamówienia zapewnił osobę pracownika serwisu posiadającego doświadczenie w zarządzaniu systemem samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych w wielkości minimum 100 rowerów przez okres minimum 12 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte są w dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania – zostały opisane w części II SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2017
Local time: 12:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2017
Local time: 13:00
Place:

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2020 roku.

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty – zał. Nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/.

1a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie JEDZ o którym mowa w pkt. 1., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1b. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt. 1. dotyczące podwykonawców.

1c. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt. 1. dotyczące tych podmiotów.

1d. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

2) Dowód wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości wskazanej w SIWZ w Rozdziale XII.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów szczegółowo określonych w SIWZ w Rozdziale VIII pkt 2.:

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej…

2) Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego…

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu…

4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej…

5) Wykazu usług i dostaw…

6) Wykazu osób…

3.Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 zawarte są w Rozdz. V do SIWZ.

6.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl ( BIP – zakładka Gospodarka), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/03/2017
Low Value Tender: