Bulgaria - Sofia: Tobacco, tobacco goods and supplies

Main activities: 
Other
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, March 4, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 045-082029

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
DP „Fond zatvorno delo“
129009070
bul. „Gen. N. Stoletov“ No. 26
Sofiya
1309
Bulgaria
Contact person: Elza Hristova — Traykova
Telephone: +359 29319295
E-mail: gu@dpfzd.com
Fax: +359 24916063
NUTS code: BG412

Internet address(es):

Main address: https://www.dpfzd.com/

Address of the buyer profile: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-tyutyunevi-izdeliya-za-lavki-i-byufeti-v-mestata-za-lishavane-ot-svoboda-po-obosobeni-pozitsii/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Доставка на тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“, по обособени позиции:

II.1.2)

Main CPV code
15990000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

„Доставка на тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“, по обособени позиции:

Поз. 1. „Доставка на български цигари за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“.

Поз. 2. „Доставка на вносни цигари за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“.

Поз. 3. „Доставка на пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“.

Поз. 4. „Доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 8 082 754.00 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„Доставка на български цигари за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15990000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Затвори и затворнически общежития, подробно описани в документацията за участие.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на български цигари.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Участникът следва да предложи търговска отстъпка в процент (%) от продажната цена на тютюневите изделия. Предложената от участника търговска отстъпка, следа да бъде еднаква за всички видове цигари от техническото предложение. Транспорт, такси и други за доставката на тютюневите изделия са за сметка на изпълнителя.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

„Доставка на вносни цигари за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15990000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Затвори и затворнически общежития, подробно описани в документацията за участие.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на вносни цигари.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Участникът следва да предложи търговска отстъпка в процент (%) от продажната цена на тютюневите изделия. Предложената от участника търговска отстъпка, следа да бъде еднаква за всички видове цигари от техническото предложение. Транспорт, такси и други за доставката на тютюневите изделия са за сметка на изпълнителя.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка на пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15991100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Затвори и затворнически общежития, подробно описани в документацията за участие.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Участникът следва да предложи търговска отстъпка в процент (%) от продажната цена на тютюневите изделия. Предложената от участника търговска отстъпка, следа да бъде еднаква за всички видове пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за лула от техническото предложение. Транспорт, такси и други за доставката на тютюневите изделия са за сметка на изпълнителя.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка на електронни цигари и аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15991000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Затвори и затворнически общежития, подробно описани в документацията за участие.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на електронни цигари и аксесоари за тютюневи изделия.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 32 754.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Участникът следва да предложи цена за 1 бр. артикул (опаковка) в BGN без ДДС и обща цена в BGN с и без ДДС за артикулите по позицията. Транспорт, такси и други за доставката на аксесоарите са за сметка на изпълнителя.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

За поз. 1, поз. 2 и поз. 3 участникът да притежава разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия или да разполага с договор за дистрибуция на тютюн и тютеневи изделия. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност от ЕЕДОП.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителя не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Доставките ще се извършват 1 път седмично в рамките на 24 часа след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице. Във всяка заявка ще се конкретизира точно количество и марката. Същата ще съдържа адрес за доставка и лице за контакт. Всяка доставка се извършва със стокова разписка.

2. Условия и начин на плащане: за обособ. поз. № 1, № 2 и № 3 възложителя заплаща по банков път, по посочена от изпълнителя сметка до 7 (седем) работни дни след доставката, срещу представена оригинална фактура, придружена със стокова разписка удостоверяваща доставката. За обособ. поз. № 4 възложителя заплаща по банков път, по посочена от изпълнителя сметка до 20 (двадесет) работни дни след доставката, срещу представена оригинална фактура придружена със стокова разписка удостоверяваща доставката.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/04/2017
Local time: 17:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 06/04/2017
Local time: 9:30
Place:

Гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Продължава в раздел B VI.3).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията.

1. Договор за възлагане на обществена поръчка ще се сключи със срок на действие 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс.

2. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 2 % (две на сто) от стойността му. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

4. Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи от техническото предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
28/02/2017
Low Value Tender: