Poland - Warsaw: Hotel services

Main activities: 
Recreation, culture and religion
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Wednesday, March 1, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 042-077238

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
Warszawa
00-464
Poland
Telephone: +48 222411714
E-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl
Fax: +48 222411715
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.nid.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.nid.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kancelaria Radców Prawych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy
ul. Mickiewicza 9 lok. U4
Warsaw Warszawa
01-517
Poland
Contact person: mec Lidia Szczęsna
Telephone: +48 222411714
E-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl
Fax: +48 222411715
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.nid.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: instytucja kultury

I.5)

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych oraz rezerwacji i sprzedaży biletów na potrzeby organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Reference number: ZP/NID/4/2017

II.1.2)

Main CPV code
55100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych oraz rezerwacji i sprzedaży biletów na potrzeby organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
55000000
63512000
63516000
63510000
66510000
66512000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) kompleksowa usługa rezerwacji, zakupu i koordynacji 140 pokoi hotelowych (noclegów ze śniadaniami) w hotelach w Krakowie,

b) usługa rezerwacji otwartej puli 2000 pokoi hotelowych (noclegów ze śniadaniami) w hotelach w Krakowie,

c) kompleksowa organizacja usługi rezerwacji, zakupu i dostawy 65 biletów lotniczych i 65 polis ubezpieczeniowych oraz w szczególnych przypadkach biletów kolejowych i/lub autobusowych i/lub przejazdów samochodami oraz zapewnienie ubezpieczenia dla poszczególnych osób,

d) zapewnienie punktu podróżnego w obiekcie ICE Kraków w dniach 2-12 lipca 2017 r.

związanych z organizacją 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa (dalej „Sesji”) w dniach od 2 do 12 lipca 2017 roku w Krakowie w Centrum Kongresowym (ICE Kraków) przy ulicy Marii Konopnickiej 17.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ i w Załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”).

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zamówień dokonywanych przez Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 lipca 2017 r., z zastrzeżeniem pozostałych terminów wynikających z OPZ i wzoru umowy.

2. Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 5 SIWZ stosownie do art. 29 ust. 3 a uPzp wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp), które wystąpiły w odpowiednim okresie w art. 24 ust. 7 uPzp.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena – waga 60, Dodatkowe doświadczenie – waga 25, Znajomość języka francuskiego przez osoby skierowane do realizacji zamówienia – waga 15. Sposób oceny ofert w powyższych kryteriach został opisany w Rozdziale XVI SIWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących przepisów uPzp w zakresie:

wyjaśnienie treści siwz – art. 38 uPzp

oświadczeń i dokumentów – art. 26 ust. 3-4 uPzp

rażąco niskiej ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych – art. 90 uPzp

badania i oceny ofert – art. 87 uPzp

wykluczenia z postępowania – art. 24 uPzp

odrzucenia oferty – art. 89 uPzp

unieważnienia postępowania – art. art. 93 uPzp

informacji o wyniku postępowania – art. 92 uPzp

oraz inne wskazane w SIWZ.

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 15/03/2017
Local time: 10:00

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Do oferty Wykonawca załączy:

a) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą) – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego (oryginał)

d) oświadczenie podmiotu trzeciego lub podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w SIWZ (jeśli dotyczy)

e) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich lub podwykonawców, o których mowa w SIWZ (jeśli dotyczy)

f) dokument potwierdzający wniesienie wadium

g) fakultatywnie, na potrzeby oceny oferty: formularz Doświadczenie Wykonawcy

oraz inne dokumenty wskazane w SIWZ.

2. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przewidziane w §14 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
27/02/2017
Low Value Tender: