Poland - Gdansk: Promotional services

Main activities: 
Economic and financial affairs
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, March 1, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 042-077199

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 039-071055)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
190044530
Grunwaldzka 472D
Gdańsk
80-309
Poland
Contact person: Katarzyna Matuszak
Telephone: +48 583233100
E-mail: przetargi@arp.gda.pl
Fax: +48 583011200
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.arp.gda.pl

Address of the buyer profile: www.arp.gda.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Utworzenie i prowadzenie biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach.

Reference number: ZP-01-4/2017

II.1.2)

Main CPV code
79342200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie biura pomorskiego w Chinach, które będzie świadczyło usługi dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w województwie pomorskim oraz instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz tych firm. Celem usług świadczonych przez Wykonawcę będzie pomoc pomorskim firmom w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z firmami z Chin, poprzez m.in. udzielanie informacji o rynku chińskim i firmach chińskich, realizację analiz rynkowych, kojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych, tłumaczenie materiałów promocyjnych, promocję pomorskich branż i pomorskich firm na rynku chińskim oraz promocję gospodarczą regionu, a także kompleksową obsługę misji gospodarczych i misji przyjeżdżających na imprezy targowe w Chinach. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przejawiając inicjatywę poprzez pozyskiwanie potencjalnych partnerów oraz wskazywanie możliwości na rynku chińskim dla pomorskich firm bazując na wiedzy o pomorskim i chiński rynku.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
28/02/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 039-071055

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.3
Instead of:

Chińska Republika Ludowa i Rzeczpospolita Polska.

Read:

Chińska Republika Ludowa.

Section number: II.2.4
Instead of:
Read:

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących określone w SIWZ rodzaje czynności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Section number: III.1.3
Instead of:

B. dwie usługi organizacji seminarium lub konferencji na temat rynku chińskiego i/lub pomorskiego dla minimum 20 osób każde, w ramach której odpowiadał minimum za zrealizowanie programu merytorycznego, nabór

uczestników, organizację sal i cateringu oraz tłumaczeń, jeśli były konieczne.

Read:

B. dwie usługi organizacji seminarium lub konferencji na temat rynku chińskiego i/lub pomorskiego dla minimum 20 osób każde, w ramach której odpowiadał minimum za zrealizowanie programu merytorycznego, nabór uczestników, organizację sal i cateringu oraz tłumaczeń.

Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dotyczy także podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca i podwykonawców);

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Section number: VI.4.3
Instead of:
Read:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 04/04/2017
Local time: 12:00
Read:
Date: 05/04/2017
Local time: 15:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 04/04/2017
Local time: 12:30
Read:
Date: 05/04/2017
Local time: 15:30

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: