Poland - Gdansk: Promotional services

Main activities: 
Economic and financial affairs
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, February 24, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 039-071055

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
190044530
Grunwaldzka 472D
Gdańsk
80-309
Poland
Contact person: Katarzyna Matuszak
Telephone: +48 583233100
E-mail: przetargi@arp.gda.pl
Fax: +48 583011200
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.arp.gda.pl

Address of the buyer profile: www.arp.gda.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.arp.gda.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: spółka akcyjna

I.5)

Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Utworzenie i prowadzenie biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach.

Reference number: ZP-01-4/2017

II.1.2)

Main CPV code
79342200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie biura pomorskiego w Chinach, które będzie świadczyło usługi dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w województwie pomorskim oraz instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz tych firm. Celem usług świadczonych przez Wykonawcę będzie pomoc pomorskim firmom w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z firmami z Chin, poprzez m.in. udzielanie informacji o rynku chińskim i firmach chińskich, realizację analiz rynkowych, kojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych, tłumaczenie materiałów promocyjnych, promocję pomorskich branż i pomorskich firm na rynku chińskim oraz promocję gospodarczą regionu, a także kompleksową obsługę misji gospodarczych i misji przyjeżdżających na imprezy targowe w Chinach. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przejawiając inicjatywę poprzez pozyskiwanie potencjalnych partnerów oraz wskazywanie możliwości na rynku chińskim dla pomorskich firm bazując na wiedzy o pomorskim i chiński rynku.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79411100
79950000
79951000
22100000
22462000
79530000
79540000
79997000
79500000
60170000
55300000
55500000
55400000
55520000
55110000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Chińska Republika Ludowa i Rzeczpospolita Polska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Wykonawca zorganizuje Biuro Pomorskie w Chinach, w szczególności: zapewni lokal biurowy wydzielony z kompleksu biurowego, umeblowany, ze sprzętem komputerowym oraz z dostępem do Internetu i faksu, w którym prowadzona będzie bieżąca działalność biura; lokal biurowy musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 40 m², być zlokalizowany w dobrze skomunikowanej, centralnej dzielnicy miasta chińskiego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 10 mln osób. Lokal powinien dysponować odrębną przestrzenią na spotkania biznesowe. Ponadto powinien dysponować stanowiskami pracy ze sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu, oraz drukarką, kopiarką, skanerem, telefonem i faksem; zapewni funkcjonowanie biura przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie tj. obecność w biurze przynajmniej jednego pracownika w godzinach funkcjonowania biura,

Wykonawca stworzy i będzie prowadził stronę internetową „Biura” w dwóch językach: w języku chińskim i polskim.

Wykonawca będzie prowadził na terenie Chin działania Biura na rzecz promocji gospodarczej regionu pomorskiego i pomorskich firm.4. W ramach prowadzenia Bura Pomorskie w Chinach Wykonawca zobowiązany jest to świadczenia usług na rzecz pomorskich podmiotów.

Kompleksowa obsługa misji gospodarczych organizowanych przez Zamawiającego: Zamawiający planuje organizację maksymalnie 6, ale nie mniej niż 3 misji gospodarczych na terenie Chin w trakcie realizacji umowy. Miejsce misji: każda misja obejmować będzie dwie lokalizacje na terenie Chin. Wykonawca zaproponuje lokalizacje misji, a także zaopiniuje wybór lokalizacji proponowany przez Zamawiającego pod kątem największego potencjału do współpracy i szans na nawiązanie kontaktów gospodarczych dla pomorskich firm. Ostateczny wybór lokalizacji misji zatwierdzi Zamawiający i przekaże do wiadomości Wykonawcy minimum 3 miesiące przed datą misji. Przewiduje się organizację dwóch rodzajów misji gospodarczych:

a. odległość między dwiema lokalizacjami wyniesie nie więcej niż 300 km w linii prostej

b. Odległość między dwiema lokalizacjami wyniesie więcej niż 300 km, ale nie więcej niż 1.500 km w linii prostej.

Kompleksowa obsługa misji targowej MSP: Zamawiający planuje organizację maksymalnie 6, ale nie mniej niż 2 misje MSP przyjeżdżających na imprezy targowe w Chinach. Miejsce misji targowej: Miejsce misji jest ściśle powiązane z wyborem imprezy targowej, w której Zamawiający zamierza wziąć udział waz z grupą pomorskich przedsiębiorstw. Wybór imprezy będzie wynikać z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, a także doświadczeń Zamawiającego. Jednak Wykonawca może proponować, a także opiniować wybór imprezy targowej zaproponowanej przez Zamawiającego pod kątem największego potencjału do współpracy i szans na nawiązanie kontaktów gospodarczych dla pomorskich firm. Ostateczny wybór imprezy targowej zatwierdza Zamawiający i przekazuje do wiadomości Wykonawcy minimum 4 miesiące przed datą organizacji misji.

Ponadto:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan Promocji Biura / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weighting: 30
Price - Weighting: 40

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 17/04/2017
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00.

II.2.14)

Additional information

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 40 000 PLN. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:

a. art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz

b. art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, czyli:

i. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

ii. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a. dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze zagranicznego wyjazdu grupowego lub zagranicznej wizyty studyjnej lub zagranicznej misji branżowej/gospodarczej dla minimum 10 osób. Przez kompleksową organizację i obsługę, Zamawiający rozumie realizację programu merytorycznego, organizację spotkań merytorycznych lub spotkań biznesowych, zapewnienie transportu, noclegów i wyżywienia dla uczestników,

b. dwie usługi organizacji seminarium lub konferencji na temat rynku chińskiego i/lub pomorskiego dla minimum 20 osób każde, w ramach której odpowiadał minimum za zrealizowanie programu merytorycznego, nabór uczestników, organizację sal i cateringu oraz tłumaczeń, jeśli były konieczne.

Uwaga! Usługi, o których mowa w lit. a i b mogą zostać wykonane w ramach tych samych zamówień (umów).

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których:

a) przynajmniej jedna osoba posługuje się językiem chińskim jako językiem pierwotnym (ojczystym) lub minimum w stopniu C1 (Nearly native speaker) oraz językiem angielskim i/lub polskim jako językiem pierwotnym (ojczystym) lub minimum w stopniu C2 (Advanced – Operational Proficiency wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ,

b) przynajmniej jedna osoba posługuje się językiem polskim jako językiem pierwotnym (ojczystym) lub minimum w stopniu C1 (Nearly native speaker) oraz językiem angielskim i/lub chińskim jako językiem pierwotnym (ojczystym) lub minimum w stopniu C2.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: zmiany osób wyznaczonych w ofercie do realizacji zamówienia, gdy doświadczenie zawodowe nowej osoby będzie nie niższe od doświadczenia osoby zastąpionej, zmian siedziby biura, gdy nowa siedziba jest zgodna z OPZ, a Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować dotychczasowych klientów Biura o zmianie, będących następstwem zmian umów związanych z projektem, zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, konieczności wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji poszczególnych obowiązków umownych, jeśli konieczność zmiany wynika z obiektywnych przeszkód, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a które uniemożliwiają realizację obowiązków lub osiągnięcie ich celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji.

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/04/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/06/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 04/04/2017
Local time: 12:30
Place:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku w Sali konferencyjnej.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć (pkt 1, 3-9 dot. również podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca i podwykonawców):

1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

2.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ;

4.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, w zakresie określonym w SIWZ;

5.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie określonym w SIWZ;

6.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

10.zobowiązanie podmiotu trzeciego

11.wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z dowodami ich należytego wykonania

12.wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

13.pkt 3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

14.pkt 4-6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca (podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca lub podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13-14 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 składa dokument, o którym mowa w pkt 13 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed organem wskazanym w SIWZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
23/02/2017
Low Value Tender: