Poland - Łódź: Promotional services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, February 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 031-055955

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Poland
Contact person: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL113

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Organizacja udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych w 2017 r. w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”.

Reference number: DOA-ZP-VIII.271.7.2017

II.1.2)

Main CPV code
79342200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Organizacja udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze wystawienniczym poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska, w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna

i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

W ramach realizacji projektu Miasto weźmie udział w kilku wydarzeniach o charakterze wystawienniczym/festiwalowym lub okazjonalnym o zasięgu międzynarodowym w formie stoiska/strefy. W trakcie każdego z wydarzeń Miasto we współpracy z łódzkimi przedsiębiorcami i instytucjami prezentować będzie ich ofertę m.in. poprzez dystrybucję Katalogu produktów i usług oraz inne działania promocyjne realizowane na stoisku Miasta.

Opis znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79956000
92312240
79997000
79822500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL113

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, organizacja

i obsługa techniczna stoiska (wynajem):

— strefy kreatywnej (m.in. wynajem powierzchni wystawienniczej, sprzętu,

pomieszczeń, projekt stoiska/strefy i zabudowa stoiska/strefy);

— organizacja i prowadzenie spotkań, targów, misji (m.in. animacja

i organizacja działań promocyjnych, usługa tłumaczeń, wyżywienie

(catering), ubezpieczenie, oprawa multimedialna, montaż i demontaż,

transport, sprzątanie, energia elektryczna, dostęp do Internetu, transport

eksponatów i innych materiałów lub produktów wraz z ubezpieczeniem

i odprawą celną);

2) wstęp na wydarzenia – m.in. wstęp na wystawy lub targi, wpis do katalogu

targowego/ wystawowego, opłaty rejestracyjne;

3) podróże służbowe przedstawicieli Zamawiającego:

3.1. przedstawiciele firm/podmiotów (Wystawcy):

3.1.1. Londyn, Sztokholm – max. 10 osób – każdorazowo po 5 podmiotów na jednym wydarzeniu (max 2 przedstawicieli z każdego z podmiotów uczestniczących). Koszty obejmują m.in. transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wizy;

3.1.2. Eindhoven – max. 5 osób – każdorazowo po 5 podmiotów na jednym wydarzeniu (max 1 przedstawiciel z każdego z podmiotów uczestniczących). Koszty obejmują m.in. transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wizy;

3.2. przedstawiciele podmiotów świadczących usługi w zakresie informacji gospodarczej – max. 2 osoby – każdorazowo po min. 2 instytucje na jednym wydarzeniu (tj. jeden przedstawiciel z jednej instytucji). Koszty obejmują m.in. transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wizy;

3.3. przedstawiciele Zamawiającego – 2 osoby – każdorazowo 2 osoby na jednym wydarzeniu. Koszty obejmują m.in. transport, zakwaterowanie.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLD.02.02.02-10-0004/15-00.

II.2.14)

Additional information

Zamawiający nie przewiduje:

zawarcia umowy ramowej,

składania ofert wariantowych,

rozliczania w walutach obcych,

aukcji elektronicznej,

dynamicznego systemu zakupów,

prawa opcji,

udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez

Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej:

2 usługi polegające na organizacji udziału podmiotów w wydarzeniach zagranicznych i/lub krajowych o charakterze wystawienniczym/ targowym międzynarodowym o wartości min. 300 000 PLN brutto każda.

Uwagi i inne informacje:

1. Jeżeli usługa wykazana przez Wykonawcę będzie stanowiła usługę

w szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługę, o której mowa powyżej.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty,

za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 – 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu stanowi Załącznik

nr 5 do SIWZ.

5. Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

— aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym

w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą jednolite dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców.

— Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy – kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2017
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21

— III piętro pok. 15.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Zgodnie z pkt.5 SIWZ Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu. W pkt 6 SIWZ zamawiający określa podstawy wykluczenia. W pkt. 7 SIWZ Zamawiający określa wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W pkt. 10 SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:

10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1 pieniądzu;

2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3 gwarancjach bankowych;

4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240).

3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr:

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

IBAN: PL 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania:

DOA-ZP-VIII.271.7.2017.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/02/2017
Low Value Tender: