Poland - Głuchołazy: Meal-preparation services

Main activities: 
Health
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010568

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach
ul. M. Karłowicza 40
Głuchołazy
48-340
Poland
Contact person: Angelika Drużbańska
Telephone: +48 774080159
E-mail: przetargi@szpitalmsw-glucholazy.pl
Fax: +48 774080159
NUTS code: PL521

Internet address(es):

Main address: http://szpitalmsw-glucholazy.pl/

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług żywienia pacjentów.

Reference number: GAP 2374/22/2016

II.1.2)

Main CPV code
55321000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zorganizowaniem i prowadzeniem całodziennego żywienia pacjentów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
55320000
55322000
55521100
55400000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL521
Main site or place of performance:

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 – 340 Głuchołazy.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zorganizowaniem i prowadzeniem całodziennego żywienia pacjentów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Przedmiotowe usługi muszą być realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania na terenie Szpitala, w pomieszczeniach przekazanych mu odpłatnie przez Zamawiającego,zgodnie z umową najmu stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ i umową dzierżawy stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

3. Wszelkie informacje o zamówieniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do postępowania przetargowego GAP 2374/22/2016.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 216-393527

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Świadczenie usług żywienia pacjentów

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp:

Uzasadnienie faktyczne:

W nawiązaniu do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawi.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia od wołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2017
Low Value Tender: