Czech Republic - Brno: Urban planning services

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010614

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2016/S 243-443391)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské náměstí 196/1
Brno
602 00
Czech Republic
Contact person: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.brno.cz

Address of the buyer profile: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Návrh změn ÚP města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského k., změn ÚP města Brna celoměstského významu 41. soubor a 42. soubor a změn ÚP města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012.

II.1.2)

Main CPV code
71410000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování dále uvedených dokumentů ve dvou etapách plnění, a to následovně:

— v 1. etapě:

Návrhu změn Územního plánu města Brna vyplývajícího ze schváleného Obsahu změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace a Návrhu změn Územního plánu města Brna celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor, (dále souhrnně pro obě části jen „Návrh 1“),

— ve 2. etapě:

Návrhu změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 (dále jen „Návrh 2“) a poskytnutí dalších návazných činností s tím souvisejících (Více v ZD).

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2016/S 243-443391

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Instead of:

Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel předloží dle § 77 (odst. 1) zákona:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatel předloží dle § 77 (odst. 2 písm. c) zákona;

b) doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost, a to osvědčení ve vazbě na zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obory:

— Územní plánování nebo Autorizace se všeobecnou působností,

— Dopravní stavby,

— Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a

— Územní systémy ekologické stability a to vždy ve vztahu nejméně k jedné osobě.

Dodavatel dále uvede, vztah uvedené osoby k dodavateli (zaměstnanecký či obdobný, nebo smluvní – v takovém případě je nutno doložit doklady dle odst. 6.4 nebo 6.5 zadávací dokumentace).

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 5.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Read:

Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel předloží dle § 77 (odst. 1) zákona:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatel předloží dle § 77 (odst. 2 písm. c) zákona;

b) doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost, a to osvědčení ve vazbě na zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obory:

— Územní plánování nebo Autorizace se všeobecnou působností nebo Autorizace pro obor architektura, pokud byla vydána po 1.7.2008,

— Dopravní stavby,

— Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a

— Územní systémy ekologické stability a to vždy ve vztahu nejméně k jedné osobě.

Dodavatel dále uvede vztah uvedené osoby k dodavateli (zaměstnanecký či obdobný, nebo smluvní – v takovém případě je nutno doložit doklady dle odst. 6.4 nebo 6.5 zadávací dokumentace).

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 5.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Section number: III.2.1)
Place of text to be modified: Informace o vyhrazení určité profesi
Instead of:

(...)

Je požadován doklad osvědčující odbornou způsobilost, a to osvědčení ve vazbě na zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obory:

— Územní plánování nebo Autorizace se všeobecnou působností,

— Dopravní stavby,

— Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a

— Územní systémy ekologické stability.

Viz také oddíl III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících.

Read:

(...)

Je požadován doklad osvědčující odbornou způsobilost, a to osvědčení ve vazbě na zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obory:

— Územní plánování nebo Autorizace se všeobecnou působností nebo Autorizace pro obor architektura, pokud byla vydána po 1.7.2008,

— Dopravní stavby,

— Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a

— Územní systémy ekologické stability,

a to vždy ve vztahu nejméně k jedné osobě.

Viz také oddíl III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících.

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 30/01/2017
Local time: 10:00
Read:
Date: 20/02/2017
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 30/01/2017
Local time: 10:05
Read:
Date: 20/02/2017
Local time: 10:05

VII.2)

Other additional information:

Hodnoticí kritéria dle odst. 9. 1 ZD se v bodech 1. a 2. úvodní části týkající se hodnocení v rámci hodnoticího kritéria C. „Reference osob podílejících se na plnění“ mění a nově zní následovně:

1. hlavního urbanisty (vedoucího týmu) – hodnoceno bude pouze tehdy, pokud osoba bude držitelem autorizace pro obor „územní plánování“ nebo „autorizace se všeobecnou působností“ nebo autorizace pro obor architektura, pokud byla vydána po 1.7.2008, reference bude dosažena v této odbornosti (územní plánování) a v rámci příslušné referenční zakázky byla osoba v pozici vedoucího zpracovatelského týmu nebo zástupce vedoucího zpracovatelského týmu pro danou oblast,

2. urbanisty (zástupce hlavního urbanisty) – hodnoceno bude pouze tehdy, pokud osoba bude držitelem autorizace pro obor „územní plánování“ nebo „autorizace se všeobecnou působností“ nebo autorizace pro obor architektura, pokud byla vydána po 1.7.2008, reference bude dosažena v této odbornosti (územní plánování) a v rámci příslušné referenční zakázky byla osoba v pozici vedoucího zpracovatelského týmu nebo zástupce vedoucího zpracovatelského týmu pro danou oblast.

Low Value Tender: