Poland - Warsaw: Vocational training services

Main activities: 
Education
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-010654

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Poland
E-mail: j.klimek@ohp.pl
Fax: +48 225784747
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: http://www.ohp.pl

Address of the buyer profile: www.warminsko-mazurska.ohp.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.warminsko-mazurska.ohp.pl
Additional information can be obtained from another address:
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka komenda OHP w Olsztynie
ul. Narutowicza 4
Olsztyn
10-581
Poland
Contact person: Karolina Jabłońska
Telephone: +48 895276203
E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
Fax: +48 895276203
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: http://www.ohp.pl

Address of the buyer profile: www.warminsko-mazurska.ohp.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
ul. Narutowicza 4
Olsztyn
10-581
Poland
Contact person: Karolina Jabłońska
Telephone: +48 895276203
E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
Fax: +48 895276203
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: http://www.ohp.pl

Address of the buyer profile: www.warminsko-mazurska.ohp.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141i MAG-135” dla 2 uczestników„Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP.

II.1.2)

Main CPV code
80530000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141

i MAG-135” dla 2 osób w wieku od 18 do 24 roku życia – uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w MCK Biskupiec.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 940.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Biskupiec, Olsztyn.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141

i MAG-135” dla 2 osób w wieku od 18 do 24 roku życia – uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w MCK Biskupiec.

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 2 940.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2017

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.01.03.02-00-0002/16.

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 oraz Brak podstaw do wykluczenia -W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 12-23

Oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, kryteria: cena 60 %, doświadczenie 35 %, zatrudnienie osób skierowanych do wykonywania zamówienia na umowę o pracę 5 %.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 25/01/2017
Local time: 11:00

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2017
Low Value Tender: