Poland - Radom: Coupons

Main activities: 
Social protection
NUTS Code: 
Type: 
Contract award notice
CPV Code: 
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 007-009954

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Limanowskiego 134
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483608490-223
E-mail: zzp@mops.radom.pl
Fax: +48 483608488/ +48 483608490-223
NUTS code: PL128

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.mops.radom.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Administracja samorządowa

I.5)

Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Reference number: ZZP.260.3.4.2016.MR

II.1.2)

Main CPV code
30199750

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 864 000.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL128
Main site or place of performance:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych o wartości nominalnej i nabywczej 8 PLN, w ilości nie większej niż 108.000 sztuk na zakup gorących posiłków (obiadów) w placówkach gastronomicznych oraz gotowych posiłków, dań i artykułów spożywczych w placówkach handlowych. Bony będą możliwe do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru. Bony żywieniowe muszą umożliwiać dokonywanie zakupów, za wyjątkiem produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i artykułów przemysłowych:— gorących posiłków – w minimum 5 placówkach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Radomia oraz— gotowych posiłków i dań – w minimum 5 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Radomia oraz— artykułów spożywczych w szczególności takich jak: nabiał, pieczywo, wędliny, surowe mięso,warzywa,owoce – w minimum 5 placówkach handlowych (...).

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Ilość placówek handlowych / Weighting: 50
Price - Weighting: 50

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 210-380706

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
29/12/2016

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer REGON: 013055815
ul. Kłobucka 25
Warszawa
02-699
Poland
Telephone: +22 5351111
E-mail: przetargi.svc.pl@sodexo.com
NUTS code: PL127

Internet address:www.sodexo.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 000.00 PLN
Lowest offer: 864 000.00 PLN / Highest offer: 864 000.00 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zamawiający oceniał oferty według następujących kryteriów:

— kryterium nr 1 – cena ofertowa zamówienia – 50 %,

— kryterium nr 2 – ilość placówek handlowych (o których mowa w rozdz. VI pkt 6.2. SIWZ – umożliwiających realizację oferowanych bonów) – 50 %.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany był do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 PLN.

Zamawiający poinformował iż z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,lub Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarty został w SIWZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, jak również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w postaci:

— odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, kopię wniesionego odwołania Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby ten mógł zapoznać się z jego treścią.

— skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2017
Low Value Tender: